Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister stosunków międzynarodowych, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania badawcze w zakresie stosunków międzynarodowych: czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych, teorie i historia stosunków międzynarodowych, prognozowanie i symulacje międzynarodowe, w zakresie studiów europejskich: czynnik religijny i kulturowy w procesie integracji europejskiej, instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej.

Wybrane publikacje:

  1. Główne Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec integracji Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską, Opole 2014.
  2. Procesy dezintegracyjne we współczesnym świecie, (red.), Toruń 2014 (z I. Galewska).
  3. Religia i Kościoły w polskiej przestrzeni publicznej, (red.), Opole 2015 (z: S. Czapnik).
  4. Idealistyczna wizja stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego w optyce Kościoła rzymskokatolickiego – w świetle encykliki Pacem in Terris Jana XXIII, w: Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, E. Stadtmüller, Ł. Fijałkowski (red.), Warszawa 2015.
  5. Europejski model społeczno-ekonomiczny w dobie kryzysu, w opinii Komisji Konferencji Biskupów (Episkopatów) Wspólnoty Europejskiej (COMECE), „Przegląd Europejski” 2016, nr 1 (39).
  6. Przedstawicielstwa wybranych Kościołów chrześcijańskich przy Unii Europejskiej, w: Dylematy europejskiej dyplomacji XX – XXI wieku, E. Alabrudzińska (red.), Toruń 2016.
  7. Rola agencji FRONTEX w zarządzaniu zagrożeniami na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, w: Si vis pacem, para bellum – Dyplomacja czy siła?, D. Nowak, A. Zagórska, M. Żyła, Warszawa 2016 (z G. Rdzanek).
  8. Theoretical foundations of regional security in international relations – the overview, „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki – Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces” 2017, nr 1(183).
  9. Międzynarodowe zaangażowanie militarne Danii jako przykład realizacji polityki obronnej państwa, w: Unus Pro Multis. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku, red. J.Wołejszo, G. Rdzanek, A.Zagórska (red.), Warszawa 2019 (z G. Rdzanek).