Pomoc Materialna

Informujemy, że Studenci spełniający kryteria do ubiegania się o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2023/2024 studiujący na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK mogą składać wnioski w terminie do 8 września 2023 r.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie WPiNS w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz przesłać w formie elektronicznej na adres Prodziekan ds. studenckich: agnieszka.zywicka@ujk.edu.pl
Szczegółowe informacje (w tym kryteria) dostępne na stronie: https://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html

STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADCZENIA  (w formie stypendium lub zapomogi), PROSZENI SĄ O WPROWADZENIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO SWOJEGO KONTA W WIRTUALNEJ UCZELNI !!!

Zarządzenie Nr 137/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lipca 2023 r., zmieniające zarządzenie NR 82/2022 z dnia 15 lipca 2022 r, w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Regulamin

Zarządzeniem nr 157/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 września 2023 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2023/2024,na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2, § 180
Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ustalono skład Komisji Stypendialnej:

W skład Komisji wchodzą:

 1. mgr Aleksandra Tokarczyk – Przewodniczący Komisji
 2. mgr Edyta Zagraj- Vice Przewodniczący Komisji
 3. Aleksandra Dudała  – przedstawiciel studentów,
 4. Adam Milanowski – przedstawiciel studentów,
 5. Karolina Świeca  – przedstawiciel studentów.

W roku akademickim 2023/24 za podstawę naliczania dochodu w rodzinie studenta uwzględniamy dochody z 2022 r., pod warunkiem, że w ciągu roku 2022, 2023 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie.

Szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o świadczenia załącznik nr 27

Dokumenty dotyczące przyznawania świadczenia należy składać osobiście! 

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 21 września 2023 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. – 5549 zł. (Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązuje do dnia 23 września 2024 r.)

Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów UJK w Kielcach, niezbędne do podania o przyznanie stypendium:

 • socjalnego – obowiązkowo załączniki nr 1, 2, 6, 32  (podpisuje student oraz pełnoletni członkowie rodziny – ujęci w składzie rodziny) + dokumenty wg wykazu → załącznik nr 27;
 • socjalnego w zwiększonej wysokości – dodatkowo do załączników wykazanych powyżej – załącznik nr  w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć, NIE ZWIĄZANYCH z trudnym codziennym dojazdem do uczelni  + dokumenty potwierdzające sytuację;
 • specjalnego dla osób niepełnosprawnych – obowiązkowo załączniki nr 1, 28, 31, 32 – (podpisuje wyłącznie student);
 • rektora – obowiązkowo załączniki nr 1 – (podpisuje wyłącznie student) oraz 29 lub 30 (dla studentów I r. studiów licencjackich i studiów jednolitych magisterskich), 31, 32.

Informacja dla studentów z Ukrainy

Na podst. § 19 ust. 1 Regulaminu, Komisja Stypendialna ustaliła terminy przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/24

 • Studenci II r., III r., II r. II st. oraz studenci II – V r. studiów jednolitych magisterskich mogą składać wnioski o stypendium socjalne w okresie od 5 do 30 września 2023 r.
 • Studenci I r., I r. II st. mogą składać wnioski o stypendium socjalne w okresie od 3 do 20 października 2023 r.
 • Wniosek ( zał. 3) o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni studenci mogą składać w terminie 23.01.- 15.02.2024r.

Wnioski należy składać osobiście, zależnie od kierunku studiów w budynku C – WPiNS w pokoju C.023 lub C.025.

Na podst. § 24 ust. 7 Regulaminu, Komisja Stypendialna ustaliła terminy przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2023/24: 

 • Wszyscy studenci mogą składać wnioski o stypendium rektora w terminie od 3 do 14 października 2023.  Należy obowiązkowo wypełnić załączniki nr 1,29,31,32

 Terminy comiesięcznych wypłat świadczeń!

 • 2023 r.
  • listopad  29.11.2023
  • grudzień 22.12.2023
 • 2024 r.
  • styczeń 26.01.2024
  • luty
  • marzec
  • kwiecień
  • maj
  • czerwiec

W oparciu o § 19 ust. 3 Zarządzenia Nr 137/2023 roku Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lipiec 2023 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  – studenci wszystkich form studiów, wnioski o przyznanie świadczeń – mogą składać od 1 do 15 dnia każdego miesiąca (począwszy od listopada do czerwca danego roku włącznie).

STUDENT MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM OD MIESIĄCA, W KTÓRYM ZOSTANIE ZŁOŻONY KOMPLETNY WNIOSEK.

UWAGA, PROSIMY ABY PAMIĘTAĆ:
– o przygotowaniu i ułożeniu dokumentów kolejno dla poszczególnych członków rodziny; należy dopasować do sytuacji rodziny, wg wykazu załącznik nr 27.

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się co następuje:

stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024, będzie wypłacane od października 2023 r. do lutego 2024 r. 

STYPENDIUM SOCJALNE:

Wysokość stypendium w semestrze zimowym, w roku akademickim 2023/24

Dochód nettoWysokość stypendium socjalnego
0,00 – 300,001250 zł
300,01 – 600,001150 zł
600,01 – 860,001050 zł
860,01 – 1090,00950 zł
1090,01 – 1294,40 850 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 300 zł


STYPENDIUM REKTORA:

Stypendium I – go stopnia: 10 pkt. i powyżej – 1200 zł 
Stypendium II – go stopnia: 4 – 9 pkt. – 1100 zł 
Stypendium III – go stopnia: 1 – 3 pkt. – 1000 zł 

Dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistami o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1000 

Stypendium rektora w roku akademickim 2023/2024 wypłacane jest od października 2023 roku do czerwca 2024 roku: pierwsza wypłata nastąpi w listopadzie z wyrównaniem za październik 2023 r.

Progi do stypendium rektora  na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK w roku akademickim 2023/2024: 

 • Administracja – od 4,60
 • Bezpieczeństwo Narodowe – od 4,70
 • Ekonomia – od 4,52
 • Finanse i Rachunkowość – od 4,53
 • Kryminologia Stosowana – od 4,68
 • Logistyka – od 4,32
 • Prawo – od 4,53
 • Stosunki Międzynarodowe – od 4,62
 • Zarządzanie – od 4,40


STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

znaczny stopień niepełnosprawności – 650 zł,
umiarkowany stopień niepełnosprawności – 600 zł,
lekki stopień niepełnosprawności – 550 zł

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych zostały opisane w rozdziale III § 22 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Studentów wszystkich rodzajów studiów starających się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się: Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK, Sekcja do spraw osób z niepełnosprawnościami:
https://cwozn.ujk.edu.pl/student/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych/
D.S. ODYSEJA, ul. Śląska 11 A, 25-328 Kielce, tel. 41-349-78-78
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00


ZAPOMOGA: 

Na podstawie rozdziału VI  § 25 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapomoga może zostać przyznana w przypadku zaistnienia przejściowych, nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację materialną i życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć.

Minimalna wysokość zapomogi – 600 zł,

Maksymalna wysokość zapomogi – 1 700 zł  

Ustalenia szczegółowe wchodzą w życie z dniem 15 września 2023 roku

Druki do pobrania (załączniki wg Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 137/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.)

Skip to content