Pomoc Materialna

Informujemy, że Studenci spełniający kryteria do ubiegania się o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2022/2023 studiujący na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK mogą składać wnioski w terminie do 9 września 2022 r.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie WPiNS w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz przesłać w formie elektronicznej na adres Prodziekan ds. studenckich: agnieszka.zywicka@ujk.edu.pl
Szczegółowe informacje (w tym kryteria) dostępne na stronie: https://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html

STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADCZENIA  (w formie stypendium lub zapomogi), PROSZENI SĄ O WPROWADZENIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO SWOJEGO KONTA W WIRTUALNEJ UCZELNI !!!

Zarządzenie Nr 82/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 lipca 2022 r., w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Regulamin

Zarządzeniem nr 99/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 27 września 2022 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2022/2023, na podstawie 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2, § 180 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ustalono skład Komisji Stypendialnej:

W skład Komisji wchodzą:

 1. mgr Beata Krak – Przewodniczący Komisji
 2. mgr Aleksandra Tokarczyk – Vice Przewodniczący Komisji
 3. Weronika Drabik  – przedstawiciel studentów,
 4. Sandra Kuś – przedstawiciel studentów,
 5. Natalia Łapa  – przedstawiciel studentów.

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 aby otrzymać ww. stypendium w semestrze letnim, muszą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia – załącznik nr 1a – (dostępny w zakładce pliki do pobrania)

Termin złożenia wniosku – 17 stycznia – 11 lutego 2023 r.

W roku akademickim 2022/23 za podstawę naliczania dochodu w rodzinie studenta uwzględniamy dochody z 2021 r., pod warunkiem, że w ciągu roku 2021, 2022 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie.

Szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o świadczenia załącznik nr 27

Dokumenty dotyczące przyznawania świadczenia należy składać osobiście! 

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 22 września 2022 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. – 3288 zł. (Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązuje do dnia 23 września 2023 r.)

Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów UJK w Kielcach, niezbędne do podania o przyznanie stypendium:

 • socjalnego – (obowiązkowo załączniki nr 1, 5, 12, 25, 26  (podpisuje student oraz pełnoletni członkowie rodziny – ujęci w składzie rodziny)+ dokumenty wg wykazu → załącznik nr 27;
 • socjalnego w zwiększonej wysokości – (dodatkowo do załączników wykazanych powyżej – załącznik nr  w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć, NIE ZWIĄZANYCH z trudnym codziennym dojazdem do uczelni)  + dokumenty potwierdzające sytuację;
 • specjalnego dla osób niepełnosprawnych – (obowiązkowo załączniki nr 2, 5a, 25, 26 – (podpisuje wyłącznie student));
 • rektora – (obowiązkowo załączniki nr 3 lub 3a (dla studentów I r. studiów licencjackich), 5a, 25, 26 – (podpisuje wyłącznie student)).

Informacja dla studentów z Ukrainy

Student I roku lub I roku II stopnia, studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, mający obywatelstwo ukraińskie i chcący złożyć dokumenty o przyznanie świadczeń, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia

Studenci, obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny oraz mają stały adres zamieszkania w Ukrainie i zostali przyjęci na studia po 1 października 2019 roku mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi.

Zapomoga jest świadczeniem przyznawanym osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej.

Aby otrzymać zapomogę należy złożyć wniosek wraz załącznikami (wykaz dokumentów: https://ujk.edu.pl/zapomoga_-_wykaz_dokumentow.html).

W przypadku braku możliwości dostarczenia pełnej dokumentacji, należy do wniosku dołączyć oświadczenie (zał. nr 22), w którym student powinien szczegółowo opisać swoją obecną, trudną sytuację rodzinną i materialną, a także okoliczności uniemożliwiające złożenie pełnej dokumentacji.

W przypadku studentów, obywateli Ukrainy, którzy zostali przyjęci na studia przed rokiem akademickim 2019/2020 i chcieliby otrzymać taką formę wsparcia, proszeni są o kontakt ze swoim Dziekanatem w celu ustalenia możliwości złożenia wniosku o przyznanie zapomogi.

Wniosek należy złożyć w Dziekanacie swojego Wydziału.

Na podst. § 19 ust. 1 Regulaminu, Komisja Stypendialna ustaliła terminy przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku akademickim 2022/23

 • dla studentów I r., II r., III r., IV r., V r., oraz I r. i II r. II st. wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – od 17 stycznia do 11 lutego 2023 
 • odbiór decyzji o –  od 21 lutego do 11 marca 2023

Wnioski należy składać osobiście, zależnie od kierunku studiów w budynku C – WPiNS w pokoju C.023 lub C.025.

Na podst. § 24 ust. 7 Regulaminu, Komisja Stypendialna ustaliła terminy przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2022/23: 

 • dla wszystkich studentów – od 1 do 15 października 2022 r. – należy obowiązkowo wypełnić załączniki nr 3, 5a, 25, 26.

 Terminy comiesięcznych wypłat świadczeń!

 • 2022 r.
  • listopad 30
  • grudzień 21
 • 2023 r.
  • styczeń 26
  • luty 24
  • marzec 30
  • kwiecień 26
  • maj 26
  • czerwiec

W oparciu o § 19 ust. 3 Zarządzenia Nr 82/2021 roku Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 lipiec 2022 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  – studenci wszystkich form studiów, wnioski o przyznanie świadczeń – mogą składać od 1 do 15 dnia każdego miesiąca (począwszy od listopada do czerwca danego roku włącznie).

STUDENT MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM OD MIESIĄCA, W KTÓRYM ZOSTANIE ZŁOŻONY KOMPLETNY WNIOSEK.

UWAGA, PROSIMY ABY PAMIĘTAĆ:
– o przygotowaniu i ułożeniu dokumentów kolejno dla poszczególnych członków rodziny; należy dopasować do sytuacji rodziny, wg wykazu załącznik nr 27.

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się co następuje:

stypendium socjalne w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/2023, będzie wypłacane od marca 2023 r. do czerwca 2023 r. 

STYPENDIUM SOCJALNE:

Wysokość stypendium w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/23

Dochód nettoWysokość stypendium socjalnego
0,00 – 300,001180 zł
300,01 – 600,001050 zł
600,01 – 860,00950 zł
860,01 – 1090,00850 zł
1090,01 – 1294,40 750 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 300 zł


STYPENDIUM REKTORA:

Stypendium I – go stopnia: 10 pkt. i powyżej – 1100 zł 
Stypendium II – go stopnia: 4 – 9 pkt. – 1000 zł 
Stypendium III – go stopnia: 1 – 3 pkt. – 950 zł 

Dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistami o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1000 

Stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 wypłacane jest od października 2022 roku do czerwca 2023 roku: pierwsza wypłata nastąpi w listopadzie z wyrównaniem za październik 2022 r.

Progi do stypendium rektora  na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK w roku akademickim 2022/2023: 

 • Administracja – od 4,60
 • Bezpieczeństwo Narodowe – od 4,62
 • Ekonomia – od 4,52
 • Finanse i Rachunkowość – od 4,53
 • Kryminologia Stosowana – od 4,83
 • Logistyka – od 4,32
 • Prawo – od 4,61
 • Stosunki Międzynarodowe – od 4,71
 • Zarządzanie – od 4,50


STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

znaczny stopień niepełnosprawności – 650 zł,
umiarkowany stopień niepełnosprawności – 600 zł,
lekki stopień niepełnosprawności – 550 zł

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych zostały opisane w rozdziale III § 23 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Studentów wszystkich rodzajów studiów starających się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się: Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK, Sekcja do spraw osób z niepełnosprawnościami:
https://cwozn.ujk.edu.pl/student/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych/
D.S. ODYSEJA, ul. Śląska 11 A, 25-328 Kielce, tel. 41-349-78-78
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00


ZAPOMOGA: 

Na podstawie rozdziału VI  § 25 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapomoga może zostać przyznana w przypadku zaistnienia przejściowych, nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację materialną i życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć.

Minimalna wysokość zapomogi – 800 zł,

Maksymalna wysokość zapomogi – 1 500 zł  

Ustalenia szczegółowe wchodzą w życie z dniem 23 września 2022 roku

Druki do pobrania – (załączniki wg Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 82/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.)

Skip to content