Doktoraty

Uprawnienia UJK do nadawania stopnia doktora:

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

 – nauki o bezpieczeństwie
 – nauki o polityce i administracji
 – nauki prawne
 – nauki o zarządzaniu i jakości

Regulamin określający zasady i  tryb postępowania w  sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie

Uchwała nr 107/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2023 roku  zmieniająca uchwałę nr 5/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i  tryb postępowania w  sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  prowadzi kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej w sekcji nauk społecznych w 4 dyscyplinach naukowych (https://sd.ujk.edu.pl):
 – nauki o bezpieczeństwie
 – nauki prawne
 – nauki o polityce i administracji
 – nauki o zarządzaniu i jakości

Zagadnienia na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej: nauki o polityce i administracji

 1. Administrowanie gospodarką, nadzór i kontrola w gospodarce.
 2. Niezależność i legitymizacja  instytucji gospodarczych państwa.
 3. Znaczenie państwa we współczesnych systemach finansowych
  i gospodarczych.
 4. Rola banku centralnego państwa.
 5. Polityka gospodarcza (fiskalna, monetarna, makroostrożnościowa, zatrudnienia, handlowa, rozwoju gospodarczego)
 6.  Współczesne wyzwania klimatyczne i środowiskowe dla bezpieczeństwa międzynarodowego
 7. Imperializm rosyjski jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku
 8. Rywalizacja amerykańsko-chińska o dominację światową
 9. Demograficzne wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego
 10. Broń atomowa a współczesna architektura bezpieczeństwa globalnego
 11. Podejścia teoretyczne w nauce o administracji publicznej (weberyzm, instytucjonalizm i neo-instytucjonalizm, teorie zarządzania publicznego, teoria decyzyjna, teoria racjonalnego wyboru, teoria governance, neo-weberyzm).
 12. Organizacja administracji rządowej w Polsce.
 13. Istota i struktura samorządu terytorialnego w Polsce. Zasada pomocniczości – wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny.
 14. Koncepcje demokracji, zasady i wartości demokracji.
 15. Metody i techniki badawcze w nauce o polityce i administracji.
 16. Charakterystyka systemu prezydenckiego na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki
 17. Charakterystyka systemu parlamentarno-gabinetowego na przykładzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 18. Charakterystyka systemu semi-prezydenckiego na przykładzie Francji V Republiki
 19. Charakterystyka systemu kanclerskiego na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec
 20. Charakterystyka systemu federalnego na przykładzie Konfederacji Szwajcarskiej
 21. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa
 22. Funkcje teorii w stosunkach międzynarodowych
 23. Podział teorii według stanowiska ontologicznego i epistemologicznego w SM
 24. Realizm kompleksowy w SM
 25. Siła i równowaga sił w stosunkach międzynarodowych
 26. Kryzys demokracji liberalnej
 27. Nowe populizmy i ich wpływ na systemy polityczne
 28. Normatywna teoria władzy
 29. Koncepcje współczesnego przywództwa politycznego
 30. Proces postępowania badawczego
 31. Nauki polityczne: język i pojęcia; teoria polityki a filozofia polityki
 32. System polityczny i jego ujęcia.
 33.  System partyjny: instytucjonalizacja, modele i klasyfikacje partii politycznych
 34. Państwo: rząd, teorie i rola (państwa)
 35. Współczesne ideologie polityczne: cechy, funkcje i założenia (przykłady).

Zagadnienia na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej: nauki prawne

Zagadnienia na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej: nauki o bezpieczeństwie

Teoria bezpieczeństwa

 1. Bezpieczeństwo ekologiczne – wyzwania i zagrożenia
 2. Bezpieczeństwo społeczne w poszerzonej domenie bezpieczeństwa narodowego
 3. Istota bezpieczeństwa  (narodowe, państwa, międzynarodowe)
 4. Istota kształtowania bezpiecznej przestrzeni lokalnej
 5. Krytyczne studia bezpieczeństwa – główne nurty
 6. Lokalne strategie zapewniania bezpieczeństwa – teoria i praktyka
 7. Paradygmaty bezpieczeństwa człowieka
 8. Metody teoretyczne badań w nauce o bezpieczeństwie.
 9. Metody i techniki empiryczne i formalne stosowane w badaniu bezpieczeństwa.
 10. Narzędzia badawcze wykorzystywane w procesie badań bezpieczeństwa.
 11. Przebieg procesu badań bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo państwa

 1. Relacje między polityką bezpieczeństwa a innymi politykami: gospodarczą, społeczną, ekonomiczną i innymi.
 2. Rola administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym
 3. Rola przemysłu obronnego w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego
 4. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
 5. Zasadnicze kompetencje Prezydenta RP i Rady Ministrów w dziedzinie bezpieczeństwa RP
 6. Pobudzanie aktywności obywatelskiej w zakresie kształtowania bezpieczeństwa
 7. System bezpieczeństwa narodowego i system obronny RP.
 8. Środki i narzędzia polityki bezpieczeństwa państw, przykłady środków i narzędzi.
 9. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
 10. Stany nadzwyczajne w państwie.
 11. Ewolucja polityki bezpieczeństwa RP po 1989 roku
 12. Służby ratownicze w Polsce.

Strategia bezpieczeństwa

 1. Cechy strategii oraz podstawowe instrumenty strategii bezpieczeństwa.
 2. Ewolucja środowiska bezpieczeństwa w dokumentach strategicznych wybranych organizacji międzynarodowych (NATO, UE) oraz państw mocarstw (USA, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Chiny)
 3. Historia myśli strategicznej
 4. Interesy narodowe, grupy interesów narodowych, zależność między interesami a celami strategicznymi.

Instytucje bezpieczeństwa

 1. Międzynarodowa współpraca w zakresie zwalczania zagrożeń transnarodowych i reagowania na tego rodzaju wyzwania (terroryzm, przestępczość zorganizowana, problemy migracyjne), w tym miejsce handlu ludźmi na liście zagrożeń dla bezpieczeństwa w Polsce i na świecie
 2. Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa – Unia Europejska i jej strategia bezpieczeństwa, Sojusz Północnoatlantycki: geneza, zadania, przyszłość.
 3. Rodzaje misji pokojowych podejmowanych przez ONZ.
 4. Prywatne podmioty bezpieczeństwa

Zagrożenia/wyzwania

 1. Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożeń
 2. Koncepcja zagrożeń asymetrycznych
 3. Migracje jako wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego.
 4. Nowe patologie społeczne i ich źródła
 5. Podstawowe rodzaje wyzwań (zagrożeń) mogących mieć wpływ na kształtowanie natowskiego i europejskiego środowiska bezpieczeństwa do roku 2030.
 6. Terroryzm, istota i przejawy współczesnego terroryzmu.
 7. Typologia katastrof, zapobieganie im oraz zwalczanie skutków
 8. Współczesne konflikty zbrojne
 9. Megatrendy i trendy mogące mieć wpływ na strategiczny system bezpieczeństwa do roku 2030.
mgr Urszula Skrzeczyna
pokój 1.3 budynek C

Obsługa Administracyjna – nauki o polityce i administracji

mgr Iwona Łutczyk - Kołodziej
pokój 0.21 budynek C

Obsługa Administracyjna – nauki prawne

mgr Klaudia Pastuszka
pokój 100 budynek B

Obsługa Administracyjna – nauki o bezpieczeństwie

mgr Monika Surowiec
pokój 112 budynek B

Obsługa Administracyjna – nauki zarządzaniu i jakości

Skip to content