Przewody Doktorskie

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o polityce i administracji na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych z dnia 27 października 2008 r.
 • nauki prawne na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych z dnia 25 lutego 2019 r.
 • nauki o bezpieczeństwie na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych z dnia 26 listopada 2020 r.

Wprowadza się procedury dotyczące szczegółowego trybu przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dla:

 • kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.
 • kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym dotyczy przewodów doktorskich wszczętych od dnia 1 października 2019 do dnia 27 stycznia 2021 r.
 • kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym wszczętych po 28 stycznia 2021 r.

Przewodnik po reformie – wydanie I poprawione (marzec 2019)

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik (marzec 2019)

W przypadku braku złożenia przez Kandydata wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w terminie czterech lat od dnia wyznaczenia promotora, Rada Naukowa podejmuje uchwałę w przedmiocie odwołania osób powołanych do sprawowania opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r., niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.

 1. Podstawowa czcionka pracy Times New Roman (TNR), rozmiar 12.
 2. Tekst podstawowy z zachowaniem 1,5.
 3. Marginesy w cm: 3,5 z lewej; 2 cm z prawej; góra i dół 2,5.
 4. Tekst podstawowy powinien być „wyjustowany”.
 5. Przypis dolny: czcionka rozmiar 10, odstępy 1 (czcionka TNR).
 6. Tytuł rozdziału czcionka rozmiar 14, bold.
 7. Tytuł podrozdziału czcionka 13 bold.
 8. Tytuł punktu podrozdziału czcionka rozmiar 12 bold.
 9. Po wszelkich tytułach fragmentów pracy nie stawiamy kropki.
 10. Rozdziały numerujemy kolejnymi liczbami naturalnymi, podrozdziały dwudzielnie np. 1.1, natomiast punkty podrozdziałów 1.1.1,  1.1.2, itd.
 11. W spisach treści (planach pracy)stosujemy czcionkę, jak dla tekstu podstawowego. Należy natomiast dokonać odpowiednich wcięć(tabulacji)dla tytułów podrozdziałów i ich punktów.
 12. Każdy akapit rozpoczynamy linią z wciętym (przesuniętym)tekstem.
 13. Każda tabela i rysunek powinien posiadać swój numer, tytuł i źródło.
  Odstęp wewnątrz tabeli 1, wielkość czcionki może być zmniejszona do rozmiaru 10 (wybór autorski). Nazwa tabeli oraz źródło powinny być pisane z odstępem 1.
 14. Zestawienie wykorzystanych źródeł: „Bibliografia” zamieszczone na końcu pracy powinno zawierać pozycje, które były cytowane w tekście. Zestawienie powinno być sporządzone alfabetycznie.

Przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019r.

Ogólna informacja

Przewody w sprawie nadania stopnia doktora otwarte i niezakończone przed 30 kwietnia 2019 r.  przeprowadzane są na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewód musi zostać zakończony do 31 grudnia 2022 r., w przeciwnym wypadku zostanie on zamknięty z mocy ustawy. Zapis ten wynika z art. 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Art. 35. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 179:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”;

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu rozprawy doktorskiej

 1. rozprawa doktorska powinna być złożona do Przewodniczącego Komisji Doktorskiej w 5 egz. w tym 1 w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie, wraz ze streszczeniem oraz opisem oraz ich wersja elektroniczna zapisana na elektronicznym nośniku danych w formacie PDF;
 2. streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim , w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowywanej w języku obcym również w języku polskim;
 3. pozytywna opinia promotora/promotorów;

Egzaminy

 1. Rada Naukowa Instytutu właściwego, na wniosek Komisji Doktorskiej, powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:
  1. dyscypliny podstawowej, w skład tej komisji wchodzi co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny, do której należy ta dyscyplina naukowa, w tym przewodniczący Komisji Doktorskiej i promotor lub promotor i kopromotor. Egzamin z dyscypliny podstawowej może być przeprowadzony tylko w przypadku obecności co najmniej czterech członków komisji egzaminacyjnej;
  2. dyscypliny dodatkowej (filozofii lub ekonomii), w skład tej komisji wchodzą co najmniej trzy osoby. Egzamin z dyscypliny dodatkowej może być przeprowadzony tylko w przypadku obecności wszystkich członków komisji egzaminacyjnej;
  3. języka obcego nowożytnego;
  4. egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Komisję Doktorską. Przyjęte jest, że egzamin z dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany po uzyskaniu jednej pozytywnej recenzji, natomiast egzamin z dyscypliny podstawowej po dwóch pozytywnych recenzjach;

Recenzenci

 1. Rada Naukowa Instytutu właściwego, na wniosek Komisji Doktorskiej, powołuje dwóch recenzentów;
 2. każdy z recenzentów otrzymuje egzemplarz rozprawy (wersja papierowa i elektroniczna), który stanowi podstawę do opracowania recenzji wraz z wnioskiem o jej sporządzenie;
 3. recenzja rozprawy doktorskiej zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy rozprawa ta spełnia warunki formalne określone w §13 ust. 1 ustawy. Recenzja może zawierać także wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej

Obrona i nadanie stopnia doktora

 1. Komisja Doktorska po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
 2. na co najmniej 10 dni przed terminem obrony, Przewodniczący Rady Naukowej właściwego instytutu zawiadamia Członków Komisji Doktorskiej, kandydata oraz jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej, o dacie i miejscu obrony (z uwzględnienia zawiadomienia elektronicznego);
 3. obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej z udziałem promotora, drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego oraz recenzentów;
 4. publiczna obrona może być przeprowadzona tylko w przypadku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Doktorskiej, w tym promotora i co najmniej jednego recenzenta;
 5. Komisja Doktorska podejmuje uchwałę o przyjęciu publicznej obrony doktorskiej i wnioskuje do Rady Naukowej właściwego instytutu o podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych i właściwej dyscyplinie;
 6. uchwała Rady Naukowej właściwego instytutu staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia;
 7. rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej UJK na 30 dni przed obroną;
 8. po obronie doktorant jest zobowiązany do wypełnienia i dostarczenia:

Przewody doktorskie wszczęte po 28 stycznia 2021 r.

Wymagania na etapie powołania promotora

 1. Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6.
 1. Kwestionariusz osobowy Kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 7.
 1. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem albo oryginały lub odpisy dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia wraz z suplementami. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnieć naukowych, o nadanie stopnia doktora może ubiegać się osoba która jest absolwentem pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, wówczas dostarcza on oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.
 1. Opis aktywności naukowej Kandydata powinien być udokumentowany w postaci pełnego zapisu bibliograficznego, zawierającego imiona i nazwisko autora, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, numer: ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI, numery stron oraz przedstawić oryginały lub kserokopie publikacji.
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe
   • 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b,
    lub
   • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii,
  • Aktywność naukowa kandydata może być uzupełniana w trakcie pisania rozprawy doktorskiej i ostatecznie zostanie przedstawiona Uczelnianemu Zespołowi, który potwierdzi realizację efektów uczenia się na poziomie 8PRK
 1. Potwierdzenie aktywnego udziału w konferencjach naukowych lub przedsięwzięciach upowszechniających naukę.
 1. Opis wstępnie sformułowanej koncepcji rozprawy doktorskiej.
 1. Oświadczenie o wyborze dyscypliny dodatkowej stanowiące załącznik nr 8.
 1. Kandydat zobowiązany jest do posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami – ORCID (Open Researcher and Contributor ID), zgodnie z art. 345 ust. 1 pkt. 3 Ustawy. Aby zarejestrować się w bazie ORCID i otrzymać swój unikalny numer należy wejść na stronę. Następnie należy wypełnić formularz, który zawiera podstawowe dane (imię i nazwisko, adres e-mail, hasło) oraz określić, czy dostęp do publikacji ma być publiczny czy ograniczony.

Rada Naukowa powołuje Komisję ds. oceny Kandydata zamierzającego przygotować rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym.

W przypadku pozytywnej opinii Rada Naukowa powołuje osoby do sprawowania opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Komisja ds. oceny Kandydata

Rada Naukowa powołuje Komisję ds. oceny Kandydata zamierzającego przygotować rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, wskazując osoby pełniące funkcje przewodniczącego i sekretarza,

 • w skład Komisji ds. oceny Kandydata wchodzą:
  • przewodniczący – członek Rady Naukowej reprezentujący dyscyplinę, w której Kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską, posiadający co najmniej stopnień doktora habilitowanego,
  • czterech członków – członkowie Rady Naukowej reprezentujący daną dyscyplinę, w której Kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego,
 • do zadań Komisji ds. oceny Kandydata należy w szczególności:
  • ocena wniosku i osiągnięć Kandydata,
  • poinformowanie Kandydata o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
  • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem,
  • ustalenie konieczności uzupełnienia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
  • przygotowanie opinii w sprawie Kandydata na podstawie oceny złożonego przez niego wniosku, załączonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem. Opinia Komisji zawiera wyniki weryfikacji posiadania przez Kandydata efektów uczenia się na poziomie 8 PRK oraz warunki ich uzupełnienia w oparciu o załącznik nr 9,
  • w przypadku wydania przez Komisję pozytywnej opinii – rekomendowanie osoby lub osób do pełnienia funkcji promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego,
  • niezwłoczne przekazanie opinii, Przewodniczącemu Rady Naukowej.

Rada Naukowa podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczeniu promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego na podstawie opinii Komisji ds. oceny Kandydata. W przypadku odmowy powołania promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, uchwała Rady Naukowej zawiera uzasadnienie wskazujące na przyczynę odmowy,

Uczelniany Zespół

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia efektów uczenia się, ich uzupełnienie odbywa się przed Uczelnianym Zespołem, w skład którego wchodzą:

 • przewodniczący – Dyrektor Szkoły Doktorskiej,
 • zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej,
 • kierownicy sekcji w Szkole Doktorskiej,
 • przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 • sekretarz – pracownik Sekcji ds. Doktorantów.

Zespół ten zajmuje się również organizacją i przeprowadzaniem wymaganych egzaminów z dyscypliny dodatkowej. Zespół wydaje również zaświadczenia potwierdzające realizację efektów uczenia się na poziomie 8 PRK, którego wzór stanowi załącznik nr 10.

Egzamin z dyscypliny, w której Kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora przeprowadza pięcioosobowa Komisja egzaminacyjna, powoływana przez Przewodniczącego Rady Naukowej właściwej dyscypliny spośród nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Wymagania na etapie wszczęcia postepowania o nadanie stopnia doktora

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora.

Kandydat wraz z rozprawą doktorską składa w jednostce właściwej ds. nauki na wydziale właściwym Radzie naukowej, wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora załącznik nr 11.

oraz:

 1. rozprawę doktorską – 5 egz. w tym 1 w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie, wraz ze streszczeniem oraz opisem oraz ich wersja elektroniczna zapisana na elektronicznym nośniku danych w formacie PDF,
 2. opinia promotora/promotorów,
 3. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
 4. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe
 5. w przypadku współautorstwa w publikacjach, należy przedstawić informację o wkładzie autorskim kandydata w publikację.
 6. raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,
 7. zaświadczenie potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla kandydatów przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym.
  Zaświadczenie to wystawia Uczelniany Zespół załącznik nr 9.
 8. oświadczenie ze wskazaniem podmiotu refundującego koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora załącznik załącznik nr 12.  

Polska Rama Kwalifikacji na poziomie 8  (8PRK)

Według efektów uczenia się dla klasyfikacji 8PRK kandydat musi przedstawić:

 1. egzamin z dyscypliny obejmującej zagadnienia naukowe, będące przedmiotem rozprawy doktorskiej;
 2. potwierdzenie zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym;
  lub
  potwierdzenie udziału w przygotowaniu materiałów dydaktycznych (w szczególności karty przedmiotu) i udziału w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze 5 godzin dydaktycznych wydane przez promotora;
 3. autorstwo/współautorstwo publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej;
  lub
  autorstwo/współautorstwo   monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej;
 4. potwierdzenie aktywnego udziału w konferencjach naukowych;
  lub
  potwierdzenie udziału w przedsięwzięciach upowszechniających naukę np.: festiwale nauki;
 5. egzamin z dyscypliny dodatkowej:  ekonomia;
  lub
  egzamin z dyscypliny dodatkowej:  filozofia;
 6. potwierdzenie ukończenia szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników badań i know-how związanego z tymi wynikami  (certyfikat lub zaświadczenie);
  lub
  potwierdzenie zaliczenia/egzamin przedmiotu etyka badań naukowych i ochrona własności intelektualnej;
  lub
  potwierdzenie udziału w realizacji projektów badawczych;
  lub
  kierowanie projektem badawczym finansowanym  w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego
  lub
  potwierdzenie udziału w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami;
 7. rozprawa doktorska;
 8. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,

W przypadku braku certyfikatu lub dyplomu poświadczającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 – Kandydat jest zobowiązany do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez stosowny organ. Egzamin ocenia się w skali ocen określonej w Regulaminie studiów doktoranckich (5.0 – bardzo dobra; 4.5 – dobra plus; 4.0 – dobra; 3.5 – dostateczna 4 plus; 3.0 – dostateczna; 2.0 – niedostateczna).

Dorobek naukowy

Kandydat musi posiadać w swoim dorobku naukowym co najmniej:

 • 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B,
  lub
 • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii,

W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie do 31 grudnia 2021 r., do minimalnego dorobku, o którym mowa zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:

 1. w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 litera b Ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
 2. przed 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo części C wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 roku, albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym w przypadku listy B zaliczane będą wyłącznie artykuły naukowe, którym za opublikowanie przyznawanych było co najmniej 10 punktów.

Recenzenci

Rada Naukowa podejmuje uchwałę w przedmiocie powołania w postępowaniu o nadanie stopnia doktora trzech recenzentów. Recenzent sporządza recenzję rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora przekazuje Przewodniczący Rady Naukowej.

Obrona i nadanie stopnia doktora

Rada Naukowa podejmuje uchwałę w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie dopuszczenia Kandydata do obrony rozprawy doktorskiej, o ile co najmniej dwie z recenzji są pozytywne. Niezwłocznie po podjęciu uchwały przewodniczący Rady Naukowej podpisuje stosowne postanowienie. W przypadku postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej postanowienie zawiera uzasadnienie i pouczenie o przysługującym zażaleniu do Rady Doskonałości Naukowej dalej RDN.

Przewodniczący Rady Naukowej, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.

W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.

Dokumenty, o których mowa w ust. 8 Uchwały, niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie POL-on.

Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona podczas posiedzenia Rady Naukowej, przy udziale promotora lub promotorów oraz co najmniej dwóch recenzentów albo podczas posiedzenia Komisji Doktorskiej. Posiedzenia mogą być przeprowadzone w formie zdalnej, na podstawie odrębnych przepisów.

Rada Naukowa może powołać Komisję Doktorską do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

 1. Komisję Doktorską powołuje się odrębnie dla każdego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, wskazując osoby pełniące funkcję przewodniczącego i sekretarza. W skład Komisji – o ile umowa, o której mowa w § 2 ust. 5 Uchwały nie stanowi inaczej – wchodzą:
  • przewodniczący – członek Rady Naukowej reprezentujący dyscyplinę, obejmującą zagadnienia naukowe będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego,
  • promotor lub promotorzy,
  • recenzenci,
  • co najmniej czterech członków Komisji Doktorskiej, reprezentujących daną dyscyplinę naukową/artystyczną, obejmującą zagadnienia naukowe będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 2. W przypadku, gdy rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej/ artystycznej, Rada Naukowa może powołać na członka Komisji Doktorskiej, osobę reprezentującą dyscyplinę, która obejmuje zagadnienia naukowe/artystyczne, będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, wykraczające poza obszar dyscypliny, w której prowadzone jest postępowanie w sprawie nadanie stopnia doktora,

Obrona rozprawy doktorskiej jest przeprowadzana podczas posiedzenia Rady Naukowej lub Komisji Doktorskiej, przy udziale promotora lub promotorów oraz co najmniej dwóch recenzentów.

Obrona może być przeprowadzona w formie zdalnej, na podstawie odrębnych przepisów.

Ramowy przebieg obrony rozprawy doktorskiej obejmuje następujące etapy:

 1. część jawna:
  • stwierdzenie kworum,
  • przedstawienie sylwetki naukowej Doktoranta przez promotora,
  • przedstawienie głównych założeń rozprawy doktorskiej przez Doktoranta,
  • przedstawienie opinii recenzentów,
  • otwarcie dyskusji z możliwością zadawania pytań przez uczestników obrony,
  • udzielenie odpowiedzi przez Doktoranta,
  • zamknięcie dyskusji i części jawnej przez przewodniczącego.
 2. część niejawna:
  • dyskusja nad obroną i przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia obrony,
  • przeliczenie głosów przez sekretarza i przekazanie przewodniczącemu informacji o wyniku głosowania,
  • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej,
  • poddanie pod głosowanie wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, w przypadku zgłoszenia go przez co najmniej dwóch recenzentów.
 3. ogłoszenie wyników głosowania w sprawie przyjęcia obrony przez przewodniczącego.

Na podstawie uchwały Komisji Doktorskiej w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Rada Naukowa wydaje uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora. W przypadku, gdy w danym postępowaniu nie doszło do powołania Komisji Doktorskiej, obrona odbywa się przed Radą Naukową, która podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej oraz nadania stopnia doktora.

Niezwłocznie po podjęciu przez Radę Naukową uchwały w sprawie nadaniu stopnia doktora Przewodniczący Rady Naukowej podpisuje stosowną decyzję. W przypadku decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, zawiera ona uzasadnienie, a także pouczenie o przysługującym odwołaniu do RDN.

W przypadku wniesienia odwołania od decyzji Przewodniczący Rady Naukowej przekazuje odwołanie do RDN wraz z opinią Rady Naukowej i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania

Po obronie doktorant jest zobowiązany do wypełnienia i dostarczenia:

Zagadnienia na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej: nauki o polityce i administracji

 1. Administrowanie gospodarką, nadzór i kontrola w gospodarce.
 2. Niezależność i legitymizacja  instytucji gospodarczych państwa.
 3. Znaczenie państwa we współczesnych systemach finansowych
  i gospodarczych.
 4. Rola banku centralnego państwa.
 5. Polityka gospodarcza (fiskalna, monetarna, makroostrożnościowa, zatrudnienia, handlowa, rozwoju gospodarczego)
 6.  Współczesne wyzwania klimatyczne i środowiskowe dla bezpieczeństwa międzynarodowego
 7. Imperializm rosyjski jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku
 8. Rywalizacja amerykańsko-chińska o dominację światową
 9. Demograficzne wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego
 10. Broń atomowa a współczesna architektura bezpieczeństwa globalnego
 11. Podejścia teoretyczne w nauce o administracji publicznej (weberyzm, instytucjonalizm i neo-instytucjonalizm, teorie zarządzania publicznego, teoria decyzyjna, teoria racjonalnego wyboru, teoria governance, neo-weberyzm).
 12. Organizacja administracji rządowej w Polsce.
 13. Istota i struktura samorządu terytorialnego w Polsce. Zasada pomocniczości – wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny.
 14. Koncepcje demokracji, zasady i wartości demokracji.
 15. Metody i techniki badawcze w nauce o polityce i administracji.
 16. Charakterystyka systemu prezydenckiego na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki
 17. Charakterystyka systemu parlamentarno-gabinetowego na przykładzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 18. Charakterystyka systemu semi-prezydenckiego na przykładzie Francji V Republiki
 19. Charakterystyka systemu kanclerskiego na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec
 20. Charakterystyka systemu federalnego na przykładzie Konfederacji Szwajcarskiej
 21. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa
 22. Funkcje teorii w stosunkach międzynarodowych
 23. Podział teorii według stanowiska ontologicznego i epistemologicznego w SM
 24. Realizm kompleksowy w SM
 25. Siła i równowaga sił w stosunkach międzynarodowych
 26. Kryzys demokracji liberalnej
 27. Nowe populizmy i ich wpływ na systemy polityczne
 28. Normatywna teoria władzy
 29. Koncepcje współczesnego przywództwa politycznego
 30. Proces postępowania badawczego
 31. Nauki polityczne: język i pojęcia; teoria polityki a filozofia polityki
 32. System polityczny i jego ujęcia.
 33.  System partyjny: instytucjonalizacja, modele i klasyfikacje partii politycznych
 34. Państwo: rząd, teorie i rola (państwa)
 35. Współczesne ideologie polityczne: cechy, funkcje i założenia (przykłady).

Zagadnienia na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej: nauki prawne

Zagadnienia na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej: nauki o bezpieczeństwie

Teoria bezpieczeństwa

 1. Bezpieczeństwo ekologiczne – wyzwania i zagrożenia
 2. Bezpieczeństwo społeczne w poszerzonej domenie bezpieczeństwa narodowego
 3. Istota bezpieczeństwa  (narodowe, państwa, międzynarodowe)
 4. Istota kształtowania bezpiecznej przestrzeni lokalnej
 5. Krytyczne studia bezpieczeństwa – główne nurty
 6. Lokalne strategie zapewniania bezpieczeństwa – teoria i praktyka
 7. Paradygmaty bezpieczeństwa człowieka
 8. Metody teoretyczne badań w nauce o bezpieczeństwie.
 9. Metody i techniki empiryczne i formalne stosowane w badaniu bezpieczeństwa.
 10. Narzędzia badawcze wykorzystywane w procesie badań bezpieczeństwa.
 11. Przebieg procesu badań bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo państwa

 1. Relacje między polityką bezpieczeństwa a innymi politykami: gospodarczą, społeczną, ekonomiczną i innymi.
 2. Rola administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym
 3. Rola przemysłu obronnego w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego
 4. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
 5. Zasadnicze kompetencje Prezydenta RP i Rady Ministrów w dziedzinie bezpieczeństwa RP
 6. Pobudzanie aktywności obywatelskiej w zakresie kształtowania bezpieczeństwa
 7. System bezpieczeństwa narodowego i system obronny RP.
 8. Środki i narzędzia polityki bezpieczeństwa państw, przykłady środków i narzędzi.
 9. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
 10. Stany nadzwyczajne w państwie.
 11. Ewolucja polityki bezpieczeństwa RP po 1989 roku
 12. Służby ratownicze w Polsce.

Strategia bezpieczeństwa

 1. Cechy strategii oraz podstawowe instrumenty strategii bezpieczeństwa.
 2. Ewolucja środowiska bezpieczeństwa w dokumentach strategicznych wybranych organizacji międzynarodowych (NATO, UE) oraz państw mocarstw (USA, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Chiny)
 3. Historia myśli strategicznej
 4. Interesy narodowe, grupy interesów narodowych, zależność między interesami a celami strategicznymi.

Instytucje bezpieczeństwa

 1. Międzynarodowa współpraca w zakresie zwalczania zagrożeń transnarodowych i reagowania na tego rodzaju wyzwania (terroryzm, przestępczość zorganizowana, problemy migracyjne), w tym miejsce handlu ludźmi na liście zagrożeń dla bezpieczeństwa w Polsce i na świecie
 2. Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa – Unia Europejska i jej strategia bezpieczeństwa, Sojusz Północnoatlantycki: geneza, zadania, przyszłość.
 3. Rodzaje misji pokojowych podejmowanych przez ONZ.
 4. Prywatne podmioty bezpieczeństwa

Zagrożenia/wyzwania

 1. Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożeń
 2. Koncepcja zagrożeń asymetrycznych
 3. Migracje jako wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego.
 4. Nowe patologie społeczne i ich źródła
 5. Podstawowe rodzaje wyzwań (zagrożeń) mogących mieć wpływ na kształtowanie natowskiego i europejskiego środowiska bezpieczeństwa do roku 2030.
 6. Terroryzm, istota i przejawy współczesnego terroryzmu.
 7. Typologia katastrof, zapobieganie im oraz zwalczanie skutków
 8. Współczesne konflikty zbrojne
 9. Megatrendy i trendy mogące mieć wpływ na strategiczny system bezpieczeństwa do roku 2030.
mgr Urszula Skrzeczyna
pokój 1.3 budynek C

Obsługa Administracyjna – Przewody Doktorskie – nauki o polityce i administracji

mgr Iwona Łutczyk - Kołodziej
pokój 0.21 budynek C

Obsługa Administracyjna – Przewody Doktorskie – nauki prawne

mgr Magdalena Ślefarska
pokój 100 budynek B

Obsługa Administracyjna – Przewody Doktorskie – nauki o bezpieczeństwie

Skip to content