Instytut Nauk Prawnych

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK 
+48 (41) 349-65-48

Zastępca Dyrektora ds. kształcenia
dr Hubert Kaczmarczyk
Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK

ul. Uniwersytecka 15,  25–406 Kielce

mgr Iwona Łutczyk-Kołodziej – pokój 0.21

+48 (41) 349-65-19
+48 (41) 349-65-48
inp@ujk.edu.pl

Sekretariat Instytutu czynny:
7:30 – 15:30

Zakład Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego

pok. 2.13 budynek C

Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

 1. Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab.
 2. Andriyiv Vasyl, dr hab., prof. UJK
 3. Bator-Bryła Monika, dr
 4. Dunaj Katarzyna, dr hab., prof. UJK Filia UJK Piotrków Trybunalski
 5. Niedbała Anna, dr Filia UJK Piotrków Trybunalski
 6. Paruch Stanisław, dr
 7. Spryszak Kamil dr hab., prof. UJK
 8. Wereszczyński Wojciech, mgr Filia UJK w Sandomierzu
 9. Żmuda Bartosz, dr

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji

pok. 2.9 budynek C

Kierownik Zakładu – dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK

 1. Adamczyk Andrzej, dr hab., prof. UJK
 2. Czerw Jarosław, dr hab., prof. UJK
 3. Dytko Jan, dr
 4. Gozdór Grzegorz, dr
 5. Gumieniak Agata, dr
 6. Kędziora Renata, dr Filia UJK w Sandomierzu
 7. Krawczyński Ireneusz, mgr Filia UJK w Sandomierzu
 8. Matyjek Sebastian, dr Filia UJK Piotrków Trybunalski
 9. Moll Tomasz, dr
 10. Ruczkowski Piotr dr hab., prof. UJK
 11. Szyszka Anna, dr
 12. Świerczyński Piotr, dr

Zakład Prawa Gospodarczego i Finansowego

pok. 2.11 budynek C

Kierownik Zakładu – dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

 1. Bielecki Leszek, dr hab., prof. UJK
 2. Bator Karol, dr
 3. Kita-Wałęka Katarzyna, dr
 4. Kuś Artur, prof. dr hab.
 5. Rycielski Radosław, dr
 6. Stachurska Beata, mgr
 7. Stasiak Jarosław, dr Filia UJK Piotrków Trybunalski
 8. Zdunek Adam, dr
 9. Żywicka Agnieszka, dr hab., prof. UJK

Zakład Prawa Cywilnego, Prawa Postępowania Cywilnego i Prawa Pracy

pok. 2.4 budynek C

Kierownik Zakładu – dr hab. Janusz Gajda, prof. UJK

 1. Gajda Janusz, dr hab. prof. UJK
 2. Adamczyk Monika, dr
 3. Derlatka Joanna, dr
 4. Frey Robert, dr
 5. Matyjas-Łysakowska Paulina, dr
 6. Osowy Piotr, dr hab. prof. UJK
 7. Pietrzyk Filip, dr

Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki

pok. 2.8 budynek C

Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Leszek Wieczorek

 1. Wieczorek Leszek, prof. dr hab.
 2. Baran-Kurasiewicz Martyna, mgr
 3. Łukasik Korneliusz, dr
 4. Mazur Eliza, dr
 5. Mochocki Ryszard, dr
 6. Skowronek Grzegorz, dr hab. prof. UJK
 7. Zieliński Patryk, mgr

Zakład Historii, Filozofii i Teorii Prawa

pok. 2.7 budynek C

Kierownik Zakładu – dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. UJK

 1. Reszczyński Jarosław, dr hab. prof. UJK
 2. Balcerczyk Ilona, dr Filia UJK Piotrków Trybunalski
 3. Baran-Kozłowski Wojciech, dr hab. prof. UJK Filia UJK Piotrków Trybunalski
 4. Kaczmarczyk Hubert, dr
 5. Kanarek-Równicka Anna, dr
 6. Pikuła Łukasz, dr
 7. Sielski Krzysztof, dr
 8. Żukowski Marek, dr hab. prof. UJK

Instytut Nauk Prawnych jest jedną z największych jednostek badawczo naukowych  tworzących strukturę Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego wewnętrzna organizacja odzwierciedla bardzo szerokie spektrum zagadnień stanowiących przedmiot prawnej analizy naukowej. Od wielu lat pracownicy Instytutu są zaangażowani w realizację wielu interdyscyplinarnych programów badawczych oraz konferencji o zasięgu międzynarodowym, jak i krajowym. Bardzo znaczącym przykładem tego rodzaju aktywności są organizowane już od ponad 10 lat międzynarodowe konferencje naukowe w siedzibie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej poświęcone szeroko pojętej problematyce prawnoczłowieczej w perspektywie przede wszystkim Rady Europy oraz Unii Europejskiej. Wartym podkreślenia jest również fakt, iż tematyka badawcza prowadzonych prac naukowych odzwierciedla potrzebę zaangażowania Instytutu w rozwój regionu świętokrzyskiego, stanowiąc zarazem wsparcie dla administracji publicznej w zakresie problematyki prawnej temu rozwojowi sprzyjającemu.

Główne obszary badawcze pracowników Instytutu Nauk Prawnych

Historia i teoria prawa

 • Historia państwa i prawa, funkcje państwa i jego administracji w rozwoju historycznym.
 • Teoria prawa, filozofia prawa, historia doktryn prawnych, teoria i filozofia prawa chińskiego.
 • Jednostka i społeczeństwo wobec przemian cywilizacyjnych i ewolucji prawa.
 • Idea i aksjologia prawa, niemiecka filozofia prawa, historia filozofii prawa.
 • Oddziaływanie prawa rzymskiego na współczesne prawo cywilne i na porządek prawny Kościoła zachodniego.

Prawo konstytucyjne, prawo europejskie, prawo międzynarodowe, ochrona praw człowieka

 • Uwarunkowania transformacji demokratycznej.
 • Monitorowanie procesów wyborczych.
 • Przesłanki budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 • Implementacja demokratycznych standardów międzynarodowych do systemu ustrojowego RP.
 • Samorząd terytorialny w systemie aksjologicznym Rady Europy a praktyka ustrojowa RP.
 • Zasady państwa i prawa istotne z punktu widzenia procesu integracji europejskiej.
 • Oddziaływanie standardów „miękkiego prawa” organizacji międzynarodowych na zmiany norm konstytucyjnych.
 • Jednostka wobec działań administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Uwarunkowania realizacji prawa do dobrej administracji.
 • Ochrona praw człowieka w czasie pandemii.
 • Efektywność systemów ochrony praw człowieka Rady Europy oraz Unii Europejskiej.
 • Rola Rady Europy w obszarze ochrony praw człowieka w kontekście aktywności innych organizacji międzynarodowych.
 • Wpływ Brexitu na prawo do swobodnego przemieszczania się w UE.
 • Ochrona praworządności w systemach aksjologicznych Unii Europejskiej i Rady Europy.

 Prawo administracyjne i nauka administracji

 • Dekodyfikacja postępowania administracyjnego.
 • Fragmentaryczne rozwiązania proceduralne w prawie administracyjnym materialnym.
 • Kompilacja norm proceduralnych z normami materialnymi w prawie administracyjnym – przepisy odsyłające i przepisy odesłania.
 • Nadzór weryfikacyjny nad działalnością organów administracyjnych i administrujących.
 • Ekonomiczna i behawioralna analiza prawa administracyjnego.
 • Procesy decyzyjne w strukturach administracji publicznej.
 • Internacjonalizacja prawa administracyjnego.
 • Aksjologia prawa administracyjnego.
 • Analiza spraw sądowoadministarcyjnych związanych z wydatkowaniem środków unijnych.
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.
 • Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi z uwzględnieniem praktycznych aspektów związanych z wartością nieruchomości i metodami ich wyceny.

Prawo karne, kryminologia i kryminalistyka

 • Fenomenologia i etiologia współczesnej przestępczości.
 • Zjawiska i przejawy patologii społecznej.
 • Aktualne problemy penitencjarystyki.
 • Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości.
 • Prawne aspekty organizacji gier hazardowych.
 • Udział prywatnych podmiotów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Prywatyzacja bezpieczeństwa.
 • Adwokat jako obrońca i pełnomocnik w postępowaniu karnym.
 • Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty przestępczości w Polsce.
 • Aktualne dylematy prawa w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym ze szczególnym uwzględnieniem aksjologicznego wymiaru praw człowieka.
 • Problematyka praw człowieka w odniesieniu do osób pozbawionych wolności. Działalność Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Prawo cywilne, prawo pracy

 • Problematyka dobrej i złej wiary – prawo cywilne materialne.
 • Ochrona dóbr osobistych człowieka.
 • Idea ciągłości ustawodawstwa przedwojennego i jego wpływ na współczesne problemy prawa cywilnego.
 • Prawo procesowe cywilne, w tym decyzja administracyjna w postępowaniu cywilnym, procedury hybrydowe.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna w medycynie.
 • Status prawny pacjenta, bezpieczeństwo pacjenta.
 • Szkody medyczne.
 • Sądowe ustalenie płci.
 • Pozaumowne stosunki pracy.
 • Aksjologia europejskiego prawa pracy.
 • Prawne aspekty mobbingu.

Prawo gospodarcze, prawo finansowe

 • Uwarunkowania metrologii prawnej i kompetencje administracji miar w gospodarce – kierunki rozwoju.
 • Problematyka jakości i bezpieczeństwa wyrobów, systemy oceny zgodności i nadzór rynku w Polsce i w UE.
 • Prawne uwarunkowania normalizacji technicznej i harmonizacji technicznej.
 • Problematyka prawna Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz „Zielonego Ładu”- prawne uwarunkowania wdrażania nowych technologii.
 • Prawne instrumenty oddziaływania Państwa na gospodarkę i kształtowania sytuacji przedsiębiorców.
 • Publicznoprawna ochrona konsumentów.
 • Współzależność dyscyplin prawniczych w obszarze prawa gospodarczego, swoistość procedur prawa gospodarczego.
 • Własność przemysłowa i jej ochrona.
 • Ochrona przed nieuczciwą konkurencją.
Skip to content