Deklaracja dostępności

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 21 sierpnia 2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 luty 2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    1. pochodzą z różnych źródeł,
    2. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
    3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
    4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  2. niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe

Data sporządzenia Deklaracji: 2021-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-15

Metoda oceny dostępności cyfrowej: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe : Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Wójtowicz, pawel.wojtowicz@ujk.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 349 66 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wydział Prawa i Nauk Społecznych, ul. Uniwersytecka 15, Kielce

Wydział składa się z czterech funkcjonalnie połączonych budynków: budynek „B” Katedry Zarządzania, budynek „A Katedry Ekonomii i Finansów, budynek „C” Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych ,Instytut Nauk Prawnych oraz budynek „D” Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu.

Budynki są ze sobą połączone tzw. łącznikiem.

Budynek A (Katedra Ekonomii i Finansów)

To budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia główne od strony zachodniej oraz jedno dodatkowe wejście od strony wschodniej. Do wejść od strony zachodniej prowadzą schody oraz, po lewej stronie, podjazd dla wózków inwalidzkich. Szatnia znajduje się na wprost drzwi prawych, obok niej znajduje się portiernia.  Drzwi od strony zachodniej dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter, a druga kondygnacja dostępna jest dzięki łącznikom z Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu oraz Katedrą Zarządzania. Na klatkach schodowych pierwszy oraz ostatni stopień oznaczony jest taśmą kontrastującą koloru żółtego. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W pobliżu budynku wydzielone są cztery miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek B (Katedra Zarządzania)

To budynek o trzech kondygnacjach naziemnych. Do budynku prowadzi wejście główne od strony południowej  oraz dwa dodatkowe. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, a drzwi wejściowe  dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu wejścia do budynku wydzielone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, obok niej znajduje się portiernia. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie kondygnacje,  a przemieszczanie się między nimi możliwe jest dzięki windzie dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na pierwszej kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na klatkach schodowych pierwszy oraz ostatni stopień oznaczony jest taśmą kontrastującą koloru żółtego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Budynek C (Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych ,Instytut Nauk Prawnych)

Budynek o trzech kondygnacjach naziemnych. Do budynku prowadzi wejście główne od strony wschodniej  z trzy dodatkowe wejścia bezstopniowe z poziomu chodnika. W pobliżu budynku wydzielone  jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia. Na parterze po lewej stronie znajdują się dziekanaty. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie kondygnacje, a przemieszczanie się między nimi możliwe jest dzięki windzie osobowej, która posiada oznaczenia alfabetem Braille’a. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Budynek D (Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu)

To budynek o trzech kondygnacjach naziemnych. Do budynku prowadzi wejście główne od strony południowej, przy którym znajduje się podjazd dla wózków oraz trzy dodatkowe wejścia bezstopniowe z poziomu chodnika. Drzwi dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, a przed nią znajduje się portiernia. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie kondygnacje, a przemieszczanie się między nimi możliwe jest dzięki windzie osobowej, która posiada oznaczenia alfabetem Braille’a. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.