Odpłatności

Informacja o płatnościach dla studentów rozpoczynających i kontynuujących studia niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024

 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 76/2023 opłata za zajęcia dydaktyczne wnoszona jest w 8 okresach płatności (8 rat) w terminach:

do 15 październikaza okres płatności od 1 października do 31 października
do 15 listopadaza okres płatności od 1 listopada do 30 listopada
do 15 grudniaza okres płatności od 1 grudnia do 31 grudnia
do 15 styczniaza okres płatności od 1 stycznia do 31 stycznia
do 15 marcaza okres płatności od 1 marca do 31 marca
do 15 kwietniaza okres płatności od 1 kwietnia do 30 kwietnia
do 15 majaza okres płatności od 1 maja do 31 maja
do 15 czerwcaza okres płatności od 1 czerwca do 30 czerwca

W przypadku gdy pierwsze zajęcia w semestrze zimowym pierwszego roku studiów na danym kierunku studiów odbywają się po 15 października, student wnosi opłatę za pierwszy okres płatności do 15 listopada.

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 według kierunków:

 1. Administracja
  1. Studia pierwszego stopnia – 8 rat x 500 zł – 4000zł
  2. Studia drugiego stopnia – 8 rat x 500 zł – 4000zł
 2. Bezpieczeństwo Narodowe
  1. Studia pierwszego stopnia – 8 rat x 500 zł – 4000zł
  2. Studia drugiego stopnia – 8rat x 500 zł – 4000zł
 3. Ekonomia
  1. Studia pierwszego stopnia – 8 rat x 500 zł – 4000zł
  2. Studia drugiego stopnia – 8 rat x 500 zł – 4000zł
 4. Finanse i Rachunkowość
  1. Studia pierwszego stopnia – 8 rat x 500 zł – 4000zł
  2. Studia drugiego stopnia – 8 rat x 500 zł – 4000zł
 5. Kryminologia Stosowana
  1. Studia pierwszego stopnia – 8 rat x 625 zł – 5000zł
 6. Logistyka
  1. Studia pierwszego stopnia – 8 rat x 500 zł – 4000zł
 7. Prawo
  1. Studia jednolite magisterskie – 8 rat x 625 zł – 5000zł
 8. Stosunki Międzynarodowe
  1. Studia pierwszego stopnia 8 rat x 500 zł – 4000 zł
  2. Studia drugiego stopnia 8 rat x 500 zł – 4000 zł
 9. Zarządzanie
  1. Studia pierwszego stopnia 8 rat x 500 zł – 4000 zł
  2. Studia drugiego stopnia 8 rat x 500 zł – 4000 zł

Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim 2023/2024

Kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Politologia, Prawo, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie, Zarządzanie w Politykach Publicznych – wysokość opłaty za semestr – 3000 zł, rocznie – 6000 zł

Kierunek: Kryminologia Stosowana – wysokość opłaty za semestr – 3250 zł, rocznie – 6500 zł

Terminy płatności:

 • do 1 października za semestr zimowy
 • do 15 lutego za semestr letni


Za datę wniesienia opłaty uważa się dzień wpływu środków na indywidualny rachunek bankowy studenta dostępny po zalogowaniu do informatycznego systemu obsługi toku studiów.


W przypadku nieterminowych wpłat, studentowi doręcza się wezwanie do niezwłocznej zapłaty. Uniwersytet ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie  od wymagalnych wierzytelności.
W przypadku niewniesienia opłat za usługi edukacyjne w wyznaczonym terminie student może być skreślony z listy studentów.


W przypadku rezygnacji ze studiów, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na piśmie do Dziekanatu Uczelni – do dnia złożenia pisemnej rezygnacji naliczana jest opłata za studia!


Faktury  za usługi edukacyjne wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, od dnia w którym  dokonano opłaty za studia.

Akty prawne:

 • Zarządzenie nr 150/2023 zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 143/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  PLIK
 • Zarządzenie nr 143/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach PLIK
 • Zarządzenie nr 76/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach PLIK

Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów dla studentów PLIK
Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów dla doktorant PLIK
Wartość kwotowa jednego punktu ECTS PLIK

Druki do pobrania:

1. Wniosek o ulgę w opłacie za usługi edukacyjne PLIK
2. Wniosek o zwrot nadpłaty PLIK
3. Wniosek o zmianę finansowania studiów PLIK

Skip to content