Studia Podyplomowe

Rekrutacja studia Podyplomowe

Administracja sektora publicznego

Cena: 2 600 zł

Analiza informacji

Cena: 2 800 zł

Audyt wewnętrzny

Cena: 3 300 zł

Studia dają dodatkowe kwalifikacje do:

  • pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach,
  • organizowania i prowadzenia audytu wewnętrznego dla potrzeb jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw,
  • monitorowania systemów nadzoru i kontroli, wspomagania organizacji w osiąganiu celów.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów w zakresie audytu wewnętrznego, mogących podjąć pracę przede wszystkim w: organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych.
Uczestnik studiów podyplomowych zapozna się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prowadzenia audytu wewnętrznego i metodyki przeprowadzania audytu. Uzyska również wiedzę na temat elementów statystyki, audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej i ogólnej informacji z ekonomii i rachunkowości.
Celem studiów jest również zapoznanie studentów z rolą audytu wewnętrznego w zwalczaniu korupcji i nadużyć, finansami publicznymi, badaniem sprawozdań finansowych. Ponadto pozna umiejętności interpersonalne niezbędne w postępowaniu audytowym. Wreszcie będzie uczestniczyć w warsztatach praktycznej realizacji zadań audytowych.

Controlling w podmiotach powiązanych i spółkach Skarbu Państwa

Cena: 5 000 zł

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE ZA POMOCĄ METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (W CZASIE RZECZYWISTYM)

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów w zakresie controllingu, mogących wykonywać pracę w podmiotach powiązanych i spółkach Skarbu Państwa. Uczestnik studiów podyplomowych zapozna się ze skoordynowanym i zintegrowanym systemem wspomagania w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania podmiotami powiązanymi i niezależnymi spółkami.

Kwalifikacje uzyskane w trakcie studiów podyplomowych umożliwiają absolwentom podjęcie pracy zawodowej w administracji publicznej, w podmiotach powiązanych i spółkach Skarbu Państwa niezależnie od sektora ich działalności; ponadto w podmiotach regulujących bądź nadzorujących działalność tych podmiotów.

Ten kierunek studiów podyplomowych znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Menedżer CSR

Cena: 3 500 zł

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE ZA POMOCĄ METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (W CZASIE RZECZYWISTYM)

Celem kształcenia jest przygotowanie kadry specjalistów w zakresie implementacji strategii CSR/ESG w organizacji. W szczególności wykształcenie umiejętności w zakresie: przygotowywania raportów zintegrowanych, wdrażania Dyrektywy CSRD, opracowywania, wdrażania i ewaluacji strategii etycznego i odpowiedzialnego biznesu oraz zarządzania organizacją.

Zdobyte kompetencje umożliwią absolwentom pełnienie funkcji zarządczych w różnego typu organizacjach z sektora prywatnego, publicznego i społecznego, a także wykonawczych związanych z komunikacją, marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami inwestorskimi, ochroną środowiska.

Ten kierunek studiów podyplomowych znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Nowoczesny samorząd terytorialny

Cena: 2 600 zł

Public relations w nowych mediach

Cena: 2600 zł

Zarządzanie kryzysowe w bezpieczeństwie lokalnym

Cena: 3 200 zł

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie lokalnym przygotowują absolwentów do realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i ochrony ludności w administracji samorządowej oraz jednostkach służb ratowniczych.

„Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne” ze Stałym Patronatem Honorowym Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Cena: 2 500 zł

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE ZA POMOCĄ METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (W CZASIE RZECZYWISTYM)

Celem kształcenia jest zapewnienie uczestnikom studiów podyplomowych praktycznych umiejętności realizacji wielozadaniowej pracy z obszaru kadr, płac oraz ubezpieczeń społecznych. W szczególności wykształcenie kompetencji niezbędnych do względnie swobodnego poruszania się w obszarze funkcji kadrowo-płacowej organizacji, ze szczególnym naciskiem na ukształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie prawa pracy, kalkulowania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych.

Absolwenci mogą być zatrudnieni w działach kadr i/lub płac funkcjonujących w organizacjach sektora zarówno prywatnego, publicznego, jak i społecznego.

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społacznych

Ten kierunek studiów podyplomowych znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Zarządzanie finansami i księgowość

Cena: 2 500 zł

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE ZA POMOCĄ METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (W CZASIE RZECZYWISTYM)

Celem kształcenia jest rozwiniecie kompetencji uczestników studiów podyplomowych, które umożliwiają im oddziaływanie na proces zarządzania finansami, w tym w szczególności ewidencjonowania operacji gospodarczych w celu wspomagania realizacji krótko i długookresowych zamierzeń organizacji.

Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w działach finansowych w organizacjach sektora prywatnego, publicznego i społecznego, jak również świadczyć niezależnie doradztwo (usługi consultingowe) w zakresie finansów i rachunkowości; studia mogą również wspomóc w prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej.

Ten kierunek studiów podyplomowych znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Zarządzanie oświatą

Cena: 2500 zł

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE ZA POMOCĄ METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (W CZASIE RZECZYWISTYM)

Celem kształcenia jest rozwinięcie kompetencji uczestników studiów podyplomowych, które umożliwiają im oddziaływanie na proces zarządzania placówką oświatową i jej wynikami w celu realizacji krótko i długookresowych zamierzeń.

Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli organizacji oświatowych sektora publicznego, prywatnego i społecznego, jak również świadczyć niezależnie doradztwo (usługi consultingowe) w przedmiotowym zakresie.

Ten kierunek studiów podyplomowych znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Zarządzanie podmiotem leczniczym

Cena: 2500 zł

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE ZA POMOCĄ METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (W CZASIE RZECZYWISTYM)

Celem kształcenia jest rozwiniecie kompetencji uczestników studiów podyplomowych, które umożliwiają im oddziaływanie na proces zarządzania podmiotem leczniczym i jego wynikami w celu realizacji krótko i długookresowych zamierzeń.

Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, jak również świadczyć niezależnie doradztwo (usługi consultingowe) w zakresie organizacji i zarządzania tymi podmiotami.

Ten kierunek studiów podyplomowych znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cena: 2500 zł

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE ZA POMOCĄ METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (W CZASIE RZECZYWISTYM)

Celem kształcenia jest rozwinięcie kompetencji uczestników studiów podyplomowych, które umożliwiają im oddziaływanie na proces zarządzania pracownikami i ich wynikami w celu realizacji krótko i długookresowych zamierzeń organizacji.

Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w działach HR w organizacjach sektora prywatnego, publicznego i społecznego, jak również świadczyć niezależnie doradztwo (usługi consultingowe) w zakresie HR.

Ten kierunek studiów podyplomowych znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Skip to content