Studia Podyplomowe

Rekrutacja studia Podyplomowe

Audyt wewnętrzny

Cena: 3 000 zł

Studia dają dodatkowe kwalifikacje do:

  • pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach,
  • organizowania i prowadzenia audytu wewnętrznego dla potrzeb jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw,
  • monitorowania systemów nadzoru i kontroli, wspomagania organizacji w osiąganiu celów.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów w zakresie audytu wewnętrznego, mogących podjąć pracę przede wszystkim w: organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych.
Uczestnik studiów podyplomowych zapozna się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prowadzenia audytu wewnętrznego i metodyki przeprowadzania audytu. Uzyska również wiedzę na temat elementów statystyki, audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej i ogólnej informacji z ekonomii i rachunkowości.
Celem studiów jest również zapoznanie studentów z rolą audytu wewnętrznego w zwalczaniu korupcji i nadużyć, finansami publicznymi, badaniem sprawozdań finansowych. Ponadto pozna umiejętności interpersonalne niezbędne w postępowaniu audytowym. Wreszcie będzie uczestniczyć w warsztatach praktycznej realizacji zadań audytowych.

Zarządzanie kryzysowe w bezpieczeństwie lokalnym

Cena: 3 200 zł

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie lokalnym przygotowują absolwentów do realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i ochrony ludności w administracji samorządowej oraz jednostkach służb ratowniczych.

Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce (3-semestralne)

Cena: 3300 zł

Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce (3-semestralne) dla kadry menedżerskiej, osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz osób zainteresowanych poznaniem specyfiki branży.
Dają dodatkowe kwalifikacje do zarządzania w turystyce, hotelarstwie i gastronomii.

Wizerunek i public relations

Cena: 2380 zł

W odpowiedzi na wyzwania, w obliczu których stawia nas zarówno dynamiczny rozwój nowych technologii, jak i rosnące oczekiwania społeczne, przedstawiamy propozycję nowego kierunku studiów podyplomowych WIZERUNEK I PUBLIC RELATIONS.

Studia stanowią ofertę dydaktyczną Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W ramach studiów absolwenci zyskają rzetelną wiedzę umożliwiającą konstruowanie strategii PR, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, poznanie specyfiki pracy agencji marketingowych czy budowanie relacji z mediami.

Studia pozwalają zyskać umiejętności analizowania zjawisk społecznych, stosowania technik negocjacyjnych, organizowania konferencji prasowych czy przygotowania wystąpień publicznych.

Studia przygotowują do kierowania zespołami ludzkimi, realizowania projektów społecznych, dokonywania oceny prawnej oraz etycznej działań i zachowań w obszarze komunikacji społecznej.

Do skorzystania z naszej propozycji zachęcamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich, licencjackich, inżynierskich).

Zapraszamy do współpracy osoby indywidualne oraz podmioty społeczne, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, firmy oraz stowarzyszenia i fundacje.

Studia trwają dwa semestry. Koszt całych studiów: 2380 zł.
Planowane rozpoczęcie: październik 2018

Ucząc profesjonalnych i etycznych zachowań w pracy zawodowej oraz działalności publicznej, pragniemy podnieść poziom i zwiększyć zakres świadczonych przez Państwa usług.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cena: 2600 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla absolwentów szkół wyższych, pracowników przedsiębiorstw, pracowników sektora publicznego i samorządowego.

Cel kształcenia

Dają dodatkowe kwalifikacje z dziedziny zarządzania i ekonomiki zasobami ludzkimi lub aktualizują wiedzę z dziedziny zarządzania personelem

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Słuchacze mogą być zatrudnieni w działach personalnych w organizacjach, jako menadżerowie każdego typu instytucji, konsultanci, doradcy zawodowi.

Zarządzanie podmiotem leczniczym

Cena: 2400 zł

Zarządzanie podmiotem leczniczym  dla absolwentów szkół wyższych,  osób pracujących, współpracujących lub chcących podjąć pracę w szpitalach, Zakładach Opieki Zdrowotnej, specjalistycznych zespołach diagnostyki medycznej, NFZ i przychodniach

Cel kształcenia

Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie znajomości standardów certyfikacji i akredytacji, związane z jakością usług medycznych

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Szpitale oraz placówki opieki zdrowotnej

Zarządzanie oświatą

Cena: 2400 zł

Zarządzanie oświatą dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz kandydatów ubiegających się o te stanowiska

Cel kształcenia

Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie kierowania szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi lub aktualizują wiedzę w zakresie procesów zarządzania w teorii i praktyce

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Stanowiska kierownicze różnych szczebli w placówkach oświatowych oraz wydziałach oświatowych administracji rządowej i samorządowej

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Cena: 2500 zł

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi  dla absolwentów studiów wyższych, pracowników oraz kadry zarządzającej fundacji i stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych.

Cel kształcenia

Studia umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji z zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz kształcą umiejętności praktyczne z zakresie zarządzania strategicznego, marketingu, public relation, wizerunku, finansów, podstaw prawnych oraz kompetencji społecznych .

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Stanowiska kierownicze różnych szczebli w organizacjach pozarządowych oraz fundacjach i stowarzyszeniach

Zarządzanie finansami i księgowość

Cena: 2700 zł

Zarządzanie finansami i księgowość dla absolwentów szkół wyższych,  pracowników służb finansowo-księgowych i kierowników instytucji.

Cel kształcenia

Aktualizują wiedzę z dziedziny rachunkowości i ekonomiki opodatkowania

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Służby finansowo-księgowe w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, samozatrudnienie.

„Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne” ze Stałym Patronatem Honorowym Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Miło nam poinformować, że Prezes ZUS, Pani Profesor Gertruda Uścińska wyraziła zgodę na objęcie Studiów Podyplomowych  „Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne” prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, Stałym Patronatem Honorowym Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społacznych

Cena: 2500 zł

Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne dla absolwentów studiów wyższych, pracowników służb kadrowo-płacowych, pracowników działalności ubezpieczeniowej oraz kierowników instytucji.

Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie prawa pracy, płac oraz ubezpieczeń społecznych.

Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Cena: 2500 zł

Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi dla absolwentów studiów wyższych, osób chcących zajmować się problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach,

Cel kształcenia

Dają dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy w służbie bhp, bądź wykonywania zadań tej służby (Rozporządzenie Rady Ministrów  z dn. 02.11.2004 r.)

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Organizacje komercyjne, organizacje non profit, instytucje administracji państwowej

Skip to content