Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), magister Prawa (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im Edwarda Lipińskiego w Kielcach) oraz Polititologii i Nauk Społecznych (Akademia Świętokrzyska)). Ukończone studia podyplomowe na kierunku Administracja z elementami e-administracji (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach). Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów. Opiekun Studentów Obcokrajowców  (zakończone) a od 2017 roku Koordynator Erasmus + (obecnie Katedry Ekonomii i Finansów). Członek The European Society for the History of Economic Thought. Zainteresowania naukowe oscylują wokół: metodologii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, Law & Economics, ekonomii społecznej, współczesnych trendów w dziedzinie ekonomii, organizacji międzynarodowych, oraz polityki gospodarczej państwa.  

Wybrane publikacje:

 1. Rogowska Beata, Katolicka nauka społeczna o ekonomicznej roli państwa w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2018. p-ISBN: 978-83-7133-741-3
 2. Rogowska Beata, Chojnacka Katarzyna J., Od dochodu społecznego po dobro wspólne: rozważania Michała Kaleckiego w odniesieniu do szkoły szwedzkiej i Johna M. Keynesa, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020. p-ISBN: 978-83-7133-872-4
 3. Rogowska Beata, Dybała Anna, Łyżwa Edyta,  Słabińska Elżbieta, Szczepański Jerzy, Historyczne i współczesne konteksty przemian w przemyśle regionu świętokrzyskiego. T. 1, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019, p-ISBN: 978-83-7133-851-9 [rozdział autorski: Instytucje gospodarcze w województwie kieleckim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej]
 4. Rogowska Beata, Dybała Anna, Łyżwa Edyta,  Słabińska Elżbieta, Szczepański Jerzy. Przemiany rynku pracy w Regionie Świętokrzyskim od XIX do początku XXI wieku. T. 1. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019, p-ISBN: 978-83-7133-852-6 [rozdział autorski: Wpływ regulacji prawnych na kształtowanie się bezrobocia w województwie kieleckim w okresie transformacji systemowej]
 5. Rogowska Beata. Ethical aspects of normative theories of accounting: Annales. Ethics in Economic Life, 2018 T. 21 nr 8, Special Issue, DOI: https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.8.02,  
 6. Rogowska Beata. Towards a „new kind of security” : economic analysis of terrorism. Contemporary international challenges / ed. Rafał Zajęcki, Kielce ; Łódź : Archae Graph Wydawnictwo Naukowe, 2020. p-ISBN: 978-83-66709-38-6
 7. Rogowska Beata. Potyczki metodologiczne Gunnara Myrdala. Optimum. Economic Studies. 2021 nr 1 (103), DOI: https://doi.org/10.15290/oes.2021.01.103.07
 8. Rogowska Beata. Economic conditions of legal regulations during the Covid-19 pandemic, Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series: 2022 No. 156
 9. Rogowska Beata. Slow czy fast – wyzwania pandemii COVID-19 dla teorii i praktyki ekonomii, Optimum. Economic Studies. 2022 Nr 1 (107), DOI: https://doi.org/10.15290/oes.2022.01.107.07
 10. Rogowska Beata. The role of the state during the Covid-19 pandemic in Poland and the Czech Republic: a comparative analysis. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”. 2022 Nr 69 [z.] 1.
 11. Ekonomia ekologiczna w kontekście metodologii ekonomii [w:] Trzydzieści lat transformacji. Jacek Pietrucha, Jolanta Pasionek (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021, ISBN 978-83-7875-706-1
 12. Rogowska Beata, Wpływ aktywności Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu na rozwój kapitału ludzkiego w województwie kieleckim w II RP [w:] Działalność gospodarcza : wymiar krajowy i międzynarodowy, red. Robert Frey, Beata Rogowska, Anna Szyszka, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020, p-ISBN: 978-83-7133-889-2