dr Edyta Łyżwa (ur. 1973); adiunkt badawczo-dydaktyczny; doktor nauk ekonomicznych (2008 r., Politechnika Radomska), magister zarządzania i marketingu (1998 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach); autorka publikacji z zakresu problematyki rozwoju społeczno-ekonomicznego w ujęciu przestrzennym i sektorowym; prowadzi studia nad gospodarką z perspektywy jej zasobów w poszukiwaniu źródeł i kierunków przemian oraz racjonalnych i behawioralnych przesłanek obserwowanych zjawisk;

Wykaz wybranych publikacji:

Monografie

  1. Edyta Łyżwa, Miejsce, rola i struktura sektora kreatywnego we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2021, 324 str., ISBN: 978-83-7133-903-5, DOI: 10.25951/4331
  2. Edyta Łyżwa, Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2014, 173 str., ISBN 978-83-7133-573-0

Redakcja monografii

  1. Edyta Łyżwa, Katarzyna Chojnacka, Ewa Kraska, Beata Rogowska, Łukasz Socha, Mikroekonomiczny wymiar globalnych trendów rozwojowych, Edyta Łyżwa (red. nauk.), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018, 157 str.; ISBN 978-83-7133-725-3
  2. Edyta Łyżwa, Olga Braziewicz-Kumor, Anna Dybała, Katarzyna Chojnacka, Renata Jedlińska, Joanna Rogalska, Beata Rogowska, Państwo polskie wobec współczesnej rzeczywistości gospodarczej, Edyta Łyżwa (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016, 251 str.; ISBN 978-83-65139-80-1

Współautorstwo monografii

  1. Edyta Łyżwa, Przemysły kreatywne w rozwoju regionu świętokrzyskiego [w:] Historyczne i współczesne konteksty przemian w przemyśle regionu świętokrzyskiego, Anna Dybała, Edyta Łyżwa, Beata Rogowska, Elżbieta Słabińska, Jerzy Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2019, str. 131-151; ISBN 978-83-7133-851-9
  2. Edyta Łyżwa, Od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa wiedzy – specyfika rynku pracy na ziemiach polskich w latach 1918-2018 [w:] Przemiany rynku pracy w regionie świętokrzyskim od XIX do początku XXI wieku, Anna Dybała, Edyta Łyżwa, Beata Rogowska, Elżbieta Słabińska, Jerzy Szczepański,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2019, s. 147-169; ISBN 978-83-7133-852-6
  3. Edyta Łyżwa, Janusz Kot, Jerzy Strzelec, Anna Kanabrocka, Mirosław Hejduk, Strategia rozwoju Kręgu Branża Targowo-Kongresowa w województwie świętokrzyskim. Diagnoza potencjału konkurencyjności specjalizacji Branży Targowo-Kongresowej (BTK) w województwie świętokrzyskim, Kielce 2012, str. 61, (publikacja w postaci elektronicznej)

Rozdziały w monografiach/Artykuły naukowe

  1. Łyżwa Edyta, Logistyka a kreatywność – diagnoza powiązań [w:] Wyzwania logistyki we współczesnym świecie – Covid-19, transport, magazynowanie, opakowania, Tomasz Rokicki (red. nauk.), Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2021, str. 7-18; ISBN 978-83-8237-013-3
  2. Łyżwa Edyta, Rola sektora kreatywnego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski na przykładzie inteligentnych specjalizacji [w:] Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów, Andrzej Klasik, Florian Kuźnik (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020, s. 209-124; ISBN 978-83-7875-671-2
  3. Edyta Łyżwa, Sektor kreatywny jako środowisko działania mikroprzedsiębiorstw [w:] Uwarunkowania działalności MŚP i gospodarstw rolnych wybrane aspekty, Aurelia Bielawska, Danuta Zawadzka, Mirosław Wasilewski (red. nauk.), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2020, str. 39-63; ISBN 978-83-7365-564-5, ISNN 0239-7129