Zdjęcie - dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK

Dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK

Andrzej Pawlik –  doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania naukowe od 15 lat skupia na kwestiach gospodarki regionalnej i lokalnej. Jego liczne osiągnięcia naukowo‑badawcze przyczyniają się do wzbogacenia koncepcji rozwoju regionalnego, a w szczególności badania i oceny innowacyjności w rozwoju regionalnym oraz atrakcyjności miast i gmin w Polsce. Dorobek naukowy Profesora Andrzeja Pawlika obejmuje ponad 150 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i innowacyjności. Jest on autorem 6 i współautorem 12 monografii, autorem artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, oraz autorem oraz współautorem kilkunastu projektów, opracowań w ramach tematów badawczych i dydaktycznych. Swoje doświadczenia naukowo‑dydaktyczne doskonalił pracując w gospodarce jako wicedyrektor i dyrektor szkół ekonomicznych w Kielcach, członek i przewodniczący Rad Nadzorczych spółek z o.o. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej, wiceprezesem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Pracując w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego sprawuje funkcje kierownika Zakładu Mikroekonomii.

Wybrane publikacje:

  1. A. Pawlik, Potencjał innowacyjny w rozwoju regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, ss. 248; ISBN: 978-83-7133-512-9.
  2. A. Pawlik, Dystans innowacyjny województw w roku 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 172; ISBN:078-83-7133-586-0.
  3. A. Pawlik, P. Dziekański, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020,  ss. 279; ISBN: 978-83-7133-858-8.
  4. A. Pawlik, D. Rynio, M. Kalisiak-Medelska, M. Rogowska, A. Drobniak,  Nowe wymiary przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2020,  s.124; ISBN: 978-83-7695-859-0.
  5. A. Pawlik, P. Dziekański, Obraz społeczno-gospodarczy gmin województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020,  ss. 196; ISBN: 978-83-7133-869-4.
  6. A. Pawlik, P. Dziekański, Sytuacja społeczno-gospodarcza gmin województwa świętokrzyskiego w latach 2010- 2019, Wydawnictwo Rys, Poznań 2021, ss. 212; ISBN: 978-83-66666-80-1; DOI: 10.48226/978-83-66666-80-1.
  7. A. Pawlik, U. Karpińska, P. Dziekański, A. Adamczyk,  Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2021, ss. 201;  ISBN: 978-83-7133-918-9; DOI: 10.25951/4370.
  8. A. Pawlik, J.W. Przybytniowski i in., The Risk of the COVID-19 Pandemic and Its Influence on the Business Insurance Market in the Medium- and Long-Term Horizon, Risks, 2022,  Vol. 10 Iss. 5, s. [1-13], [poz.] 100; p-ISSN:2227-9091; DOI: 10.3390/risks10050100.
  9. A. Pawlik, Uwarunkowania rozwoju i rywalizacja społeczno-ekonomiczna miast i gmin województw wschodniej Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, ss. 248; ISBN: 978-83-67580-03-8.
  10. A. Pawlik, P. Dziekański i in., Zero Waste as a Determinant of Shaping Green Economy Processes on the Example of Communes of Eastern Poland in 2010-2020, Energies, 2023 Vol. 16 Iss. 1, s. [1-24], [poz.] 19; p-ISSN:1996-1073; DOI: 10.3390/en16010019.