Zdjęcie - dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK

Dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK

Piotr Misztal – dr hab., prof. UJK, Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów. Problematyka badawcza dotyczy głównych determinant wzrostu gospodarczego w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Kierownik, wykonawca, ekspert w projektach badawczych finansowanych przez NCBiR, MEiN, MNiSW. Autor ponad 160 publikacji naukowych i raportów dotyczących ekonomii międzynarodowej, makroekonomii, finansów, polityki gospodarczej i zarządzania ryzykiem (Ideas Repec Top 25% authors in Poland). Prowadził wykłady w American Business School in Paris, Francja (2023), Universidad de Leon, Hiszpania (2021), Tirana University, Albania (2021) Universidade de Vigo, Hiszpania (2016), University of National and World Economy, Sofia, Bułgaria (2015), Universitá degli Studi di Parma, Włochy (2013), Universitá degli Studi di Perugia, Włochy (2011, 2009 i 2008), Universitá degli Studi di Foggia, Włochy (2010), Universidade da Beira Interior, Portugalia (2009). Członek Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich (2020, 2019, 2018, 2017). Uczestniczył w wielu szkoleniach zagranicznych, m.in. Forum on the Future of Learning, European Commission, Brussels (2019), Train the Trainers, HEInnovate, European Commission, OECD, Brussels (2018). Recenzent projektów UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ekspert w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój 2014-2020”, NCBiR oraz Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia i Wiedza Edukacja Rozwój, PARP.

Wybrane publikacje:

  1. Misztal P., Rakowski W. (red.), Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, Cedewu, Warszawa 2012.
  2. Kraś I, Misztal P., Chojnacka K., Jedlińska R., Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu finansowego. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019.
  3. Misztal P., Współczesne problemy i zagadkowe zjawiska w makroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2020.
  4. Misztal P., Zmiany kursu walutowego i dynamika cen w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
  5. Misztal P., Kosztowniak A., Szelągowska A., Pszczółka I., Finanse i rozliczenia międzynarodowe, CH Beck, Warszawa 2009.
  6. Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
  7. Misztal P., Exchange Rate Changes and Price Dynamics in Poland. An Empirical Investigation, in: J. J. Choi, M. Papaioannou (eds.), Credit, Currency or Derivatives Instruments of Global Financial Stability or Crisis?, International Finance Review 2009.
  8. Misztal P., Zarządzania ryzykiem pogodowym z wykorzystaniem pogodowych instrumentów pochodnych,  Przegląd Organizacji 2020, Nr 5.
  9. Misztal P., Zjawisko uporczywości (inercyjności) inflacji w Polsce, Ekonomista 2014, nr 3.
  10. Misztal P., Communication of Central Banks as a Determinant of Credibility and Effectiveness of Monetary Policy,  European Research Studies Journal 2022, Vol. 25.