Dorobek naukowy lokuje się w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Problematyka badawcza jak również dorobek naukowy obejmuje kwestie: polskiej myśli politycznej, historii politycznej – powszechnej i Polski, ustroju państwa (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego), zagadnienia społeczne, politykę państwa polskiego mającą na celu przygotowanie społeczeństwa na wypadek zagrożeń militarnych

Wybrane publikacje:

  1. Samorząd miejski Kielc w latach 1917-1939, Kielce 2013.
  2. Znaczenie samorządu terytorialnego w życiu lokalnych społeczności województwa kieleckiego w latach 1919-1939, Kielce 2014.
  3. Funkcjonowanie samorządu miejskiego Kielc w czasach wojennego chaosu (1917-1918), w: Społeczeństwo 2011, G. Pańko, M. Skotnicka-Pałka, B. Techmańska (red.). Wrocław 2014.
  4. Monitorowanie wpływów i sympatii politycznych w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej przez władze państwowe w województwie kieleckim po 1926 r., w: Społeczeństwo 2011, G. Pańko, M. Skotnicka-Pałka, B. Techmańska (red.), Wrocław 2014.
  5. Organizacja, przysposobienia wojskowego w II Rzeczypospolitej wobec zagrożeń zewnętrznych, w: Wymiar bezpieczeństwa europejskiego, M. Leszczyński, M. Molendowska, T. Pawłuszko (red.), Kielce 2017.
  6. Przysposobienie obronne młodzieży w Polsce w latach 1925-1939, w: Bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo Polski, t. 5: Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przeszłość, E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jedrzejski (red.) Lublin 2017.
  7. The place and role of local self-government, schools, paramilitary organizations and associations in the national security system, w: Challenges and threats to international security, Warsaw 2018.
  8. Universalism and Particularity of the Polish Political Thought, „Dialogue and Universalism” 2009, vol. XIX, no. 6-7.
  9. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, jako jeden z elementów składających się na przysposobienie obronne społeczeństwa polskiego w latach 1927-1939, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2016, t. 15.
  10. The financial management of municipalities separated from the county municipal associations (local government) of Kielce Province in the years 1919-1939; „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2017, t. 19.