Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. Absolwent Akademii Świętokrzyskiej. W 2003 ukończył studia na kierunku Pedagogika, specjalność Pe-agogika opiekuńcza i pracy socjalnej. Asystent w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (miejsce pracy: Zakład Pracy Socjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK). Autor i współautor ponad 50 publikacji z zakresu polityki społecznej, w tym kwestii: zatrudnienia i polityki rynku pracy, migracji zagranicznych i pomocy społecznej.

Wybrane publikacje:

  1. Ubóstwo – od wymiaru ekonomicznego do ochrony praw człowieka, w: Ubóstwo jako globalna kwestia społeczna. Związki z przemocą, bezdomnością i wykluczeniem społecznym, E. Trafiałek,                    G. Pisarczyk (red.), Kielce 2014.
  2. Młodzież jako kategoria osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w: Praca socjalna z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i ich rodziną, K. Głąbicka,                 M. Gościniewicz (red.), Warszawa 2014.
  3. European Social Model, in: The glossary of political science. European Union, Visegrad Countries, East Europe, A. Życki (ed.), Kielce-Toruń 2015.
  4. Wskaźniki w polityce społecznej. Od analizy wybranych przykładów do roli w debacie publicznej, w: Bezpieczeństwo społeczne – bezpieczeństwo socjalne. Gospodarka, rynek, społeczeństwo, innowacyjność, M. Molendowska, T. Jarocki (red.), Kielce 2015.
  5. Edukacja, rynek pracy, rozwój. Obszary wsparcia i aktywizacji wybranych grup społecznych, (red.), Kielce 2015 (z M. Krawczyk-Blicharska).
  6. Społeczne i ekonomiczne skutki migracji zagranicznych ludności jako jedno z wyzwań współczesności, [w Doradztwo międzykulturowe w dobie przemian cywilizacyjnych, Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Renata Miszczuk (red.), Kielce 2016.
  7. Migracje zagraniczne a polityka społeczna w województwie świętokrzyskim, w: Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Warszawa 2017.
  8. Terytorialne zróżnicowanie zachowań migracyjnych Polaków (casus województwa świętokrzyskiego), „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2017, tom 18.
  9. Determinanty sukcesu osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, w: Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego, T. Łączek (red.), Kielce 2019.
  10. Działania realizowane w świetlicach środowiskowych jako element profilaktyki wykluczenia społecznego dzieci i młodzież, w: Współczesne zagrożenia społeczne. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego, T. Jarocki (red.), Kielce 2019 (z E. Januszkiewicz).