Doktor nauk politycznych, od 2018 r. adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komunikacji politycznej w mediach społecznościowych, Big Data, zarządzaniem informacją w mediach społecznościowych. Autorka publikacji z w/w tematyki.

Wybrane publikacje:

  1. Media społecznościowe w roli „watchdoga”, w: Ustroje – prawa człowieka – bezpieczeństwo – integracja europejska, red. R. M. Czarny, Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red.), Toruń 2020.
  2. Wojna na tweety, czyli o weaponizacji mediów społecznościowych w komunikowaniu politycznym, w: Słowa jak kamienie: mowa nienawiści, kłamstwo, agresja w sieci : kompendium wiedzy o języku w życiu publicznym, A. Kasińska-Metryka, R. Dudała, T. Gajewski (red.), Kraków – Nowy Targ 2019.
  3. Dezinformacja w mediach społecznościowych. Fake news, propaganda obliczeniowa, cyberturfing, „Rocznik Politologiczny” 2019.
  4. Fake news as a manipulation tool in social media, w: Fashion politics: the strategic directions of political marketing, Rafał Dudała (ed.), Kielce 2018.
  5. Habermasa sfera publiczna a nowe nowe media. Przyczynek do rekonceptualizacji sfery publicznej, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2018, t. 21.