Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Zarządzanie i Marketing,  specjalność: Marketing międzynarodowy i organizacja firmy (2002). Zatrudniona od 2002 roku na stanowisku asystenta (AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), następnie, po uzyskaniu w 2010 r. stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, specjalność: Makroekonomia (UE we Wrocławiu) zatrudniona w 2011 roku na stanowisku adiunkta (miejsce pracy: UJK w Kielcach). W ostatnich latach prowadziła zajęcia w j. angielskim z przedmiotów: Mikroekonomia, Makroekonomia, Podstawy makroekonomii, na różnych kierunkach studiów (dla studentów polskich i obcokrajowców – w ramach programu Erazmus +). Czynnie uczestniczy w życiu Uczelni. Przez okres 10 lat – członek Rady Instytutu oraz Rady Wydziału (dwie czteroletnie kadencje). W latach 2013-2020 Członek Jury powołanego przez Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W latach 2016-2022 – Członek Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzania egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny – ekonomia. Od 2013 roku – członek Komisji Socjalnej. Od 2015 roku członek PTE o./Kielce. Obecnie także Członek zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia (ZEJK)  na kadencję 2020 – 2024. Odznaczona Srebrną Odznaką PTE (2017) oraz Złotą Odznaką PTE (2019).

Doktor K.J. Chojnacka, do 2023 roku uczestniczyła w 39 konferencjach naukowych, w tym 4 o charakterze międzynarodowych. Brała udział w 14 projektach badawczych, z czego w 6 w roli kierownika badań. Opublikowała łącznie 57 pozycji, w tym 26 rozdziałów w monografiach, 27 artykułów naukowych oraz 4 książki (autorskie i we współautorstwie). Jej dorobek naukowy dotyczy dziedziny nauk społecznych, w ramach dyscypliny: Ekonomia i Finanse. Zainteresowania naukowe Autorki, związane z ekonomią instytucjonalną, obejmują zakresem: obszar oddziaływań państwa o charakterze ekonomicznym ale również społecznym, etycznym i środowiskowym oraz wpływ decyzji podejmowanych przez wybrane instytucje na gospodarkę jako całość oraz na pojedyncze podmioty gospodarcze (w tym: rodzinę). Ponadto, w jej dorobku znajdują się pozycje nawiązujące zarówno do genezy powstawania zjawisk (aspekt historyczny) oraz te, dotyczące współczesnych kwestii społecznych, prawnych, kulturowych czy ekologicznych. Znajdziemy w nim także analizę wpływu zmian cywilizacyjnych czy pandemii na sytuację gospodarczą oraz charakterystykę wybranych rynków (w tym w szczególności rynku energii).

Książki:

  1. K. J. Chojnacka, I. Kraś, R. Jedlińska, P. Misztal, „Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu finansowego. Stan obecny i perspektywy rozwoju”, Wyd. UJK w Kielcach, Wyd. ASPRA-JR, Kielce – Warszawa 2020. [ISBN 978-83-7133-789-5, ISBN 978-83-8209-001-7]. [całość 120 pkt.]
  2. K.J. Chojnacka; B. Rogowska, „Od dochodu społecznego po dobro wspólne. Rozważania Michała Kaleckiego w odniesieniu do szkoły szwedzkiej i Johna M. Keynesa”, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 2020. [ISBN 978-83-7133-872-4]. [całość 120 pkt.]

Artykuły naukowe:

  1. K. J. Chojnacka, „Ekonomia społeczna w Polsce a rozwój gospodarczy”, Studies in Law and Economics / STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, Tom CXVI, 2020 PL [ISSN 0081-6841; e-ISSN 2450-8179] s. 157–179 [https://doi.org/10.26485/SPE/2020/116/9] (40pkt.) [http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/issue/archive]
  2. K. J. Chojnacka, „Energy poverty in the świętokrzyskie voivodeship during the covid-19 pandemic – in the context of the cumulative causation theory”,  Humanities & Social Sciences Reviews, Vol. 10 No. 1 (2022), pp 46-54, [eISSN 2395-6518] (20 pkt.) [https://doi.org/10.18510/hssr.2022.1016https://mgesjournals.com/hssr/article/view/5728
  3. K. J. Chojnacka, „Problems of Sustainable Economies During the Pandemic”,  in: COMPETITIVENESS AND DEVELOPMENT OF REGIONS IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION AND GLOBALIZATION, SCIENTIFIC PAPERS OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Organization and Management Scientific paper no. 156 (2022), (ISSN 1641-3466), pp. 117- 125 [http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.156.8] (70 pkt.) https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/05/Chojnacka.pdf
  4. K. J. Chojnacka, „COVID-19 as a Disease of Poverty and Inequality. Pandemic Impact on Economic Growth, Changes and Problems in the Current Time”. Journal of Applied Economic Sciences, Volume VII, Spring, 1(75): 27 – 34. (marzec 2022) (ISSN – L 1843 – 6110 ISSN 2393 – 5162)  (40 pkt.) http://cesmaa.org/Docs/Spring%202022/3_paper_Katarzyna%20Chojnacka.pdf?fbclid=IwAR3tpTgB9Hp-_aLyyWxcC2maOMT22vMTS_iATjF0M1563-AMPchgAD2o56g
  5. K. J. Chojnacka, „Sustainable Energy Policy with an Environmental Dimension – Towards Decarbonization”,  Optimum. Economic Studies (ISSN 1506-7637), NR 1 (111) 2023, pp. 157-170, DOI: 10.15290/oes.2023.01.111.10 (70 pkt)  http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/issue/view/29

Rozdziały w monografiach:

  1. Katarzyna J. Chojnacka, „Teoretyczny i praktyczny wymiar ubóstwa na przykładzie ubóstwa energetycznego” /w:/ Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach społeczno-ekonomicznych, B. Danowska-Prokop, A. Grabowski (red.), Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2020, [ISBN 978-83-7875-617-0 e-ISBN 978-83-7875-618-7] s. 102- 110. (20 pkt.).
  2. Katarzyna J. Chojnacka, „Rozwój społecznie zrównoważony – redefinicja celu gospodarowania” (Socially sustainable development – redefinition of economy purpose) /w:/ „Trzydzieści lat transformacji”, J. Pietrucha i J. Pasionek (red.). Wyd. UE w Katowicach 2021, [ISBN 978-83-7875-706-1; e-ISBN 978-83-7875-707-8] s. 151-158. (20 pkt.).
  3. K.J. Chojnacka, “The Green Economy in Poland – institutional approach to the production of clean, Green Energy”, Humanities & Social Sciences Reviews [eISSN: 2395-6518], Vol 11, No 2, 2023, pp 01-07. [https://doi.org/10.18510/hssr.2023.1121], (20 pkt) https://mgesjournals.com/hssr/issue/view/183