Problematyka badawcza oraz dorobek naukowy dr Katarzyny Gruszko obejmuje zagadnienia polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki informacyjnej, polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W 2001 roku ukończyła studia wyższe w zakresie politologii i nauk społecznych na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce uzyskała w 2011 roku na Wydziale Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach. Tematem rozprawy doktorskiej była „Polityka Stanów Zjednoczonych wobec organizacji międzynarodowych”. Ze względu na specyfikę podjętej tematyki badawczej odbyła wyjazdy zagraniczne do ośrodków naukowych: Instytutu Johna Kennedy’ego w Berlinie oraz the Lehman Social Sciences Library na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Od 2010 roku jest instytutowym koordynatorem Programu Erasmus+, pośredniczy w nawiązaniu współpracy z uczelniami zagranicznymi. Od 2016 roku jest sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Bezpieczeństwie i Obronności – organizuje zawody na I i II poziomie w województwie świętokrzyskim. W latach 2018-2020 roku była członkiem zespołów opracowujących wnioski o powołanie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe, politologia oraz zarządzanie w politykach publicznych.

Wybrane publikacje:

  1. Duma i nienawiść. Patriotyzm i nacjonalizm w warunkach post-prawdy, w: Słowa jak kamienie. Mowa nienawiści – kłamstwo – agresja w sieci, R. Dudała, T. Gajewski, A. Kasińska-Metryka (red.) Kielce-Nowy Targ 2019.
  2. A Struggle Between Good and Evil in the US Public Diplomacy w: Fashion Politics. The Strategic Directions of Political Marketing, R. Dudała (ed.) 2018.
  3. Political Myth as a Tool of Disinformation, “Studia Humanistyczno-Społeczne” 2018, nr 23.
  4. The West, the United States and the Rise of the Rest in the Process of Globalization, Rocznik Politologiczny 2018, t.14, nr 4.
  5. Regress of the West and the Emerging New World Order. The Case of NATO, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2018, no. 60 (z: T. Gajewski).
  6. Amerykańsko-izraelska współpraca gospodarczo-obronna, w: Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, P. Soroka, A. Zagórska, K. Wątorek K. (red.) Warszawa 2017.
  7. Miejsce stanów w systemie Stanów Zjednoczonych, w: Oblicza federalizmu i regionalizmu w Ameryce Północnej, Europie i Polsce, I. Wrońska (red.) Kielce 2016.
  8. Wpływ ekscepcjonalizmu USA na politykę bezpieczeństwa w ramach NATO, w: Wyzwania, szanse  i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego RP w XXI wieku, R. Niedźwiecki (red.), Warszawa 2016.
  9. Zachodnia Hemisfera w obliczu przemian nowego regionalizmu w: Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym. Nauki o polityce, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo, J. Jaskiernia, R. Kubicki (red.), Kielce 2015.
  10. The Arctic as the Last US Frontier, “Studia I Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2015, nr 4.