Absolwentka SGH, Doktor nauk ekonomicznych, Biegły rewident.

Posiada prawie 30-letnie doświadczenie w pracy w sektorze finansowym, w tym w administracji rządowej i samorządowej oraz kancelarii audytorskiej. Od 1994 roku pracownik naukowo-dydaktyczny najpierw SGH, a następnie do dzisiaj UJK. Zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej i zarządczej sektora prywatnego i publicznego, w tym etyką w rachunkowości, a także audytem wewnętrznym i zewnętrznym. Prowadzi badania naukowe nad jakością sprawozdawczości finansowej. Jest autorką kilku książek i wielu artykułów.

  1. Małgorzata Garstka, Spójność w nauczaniu rachunkowości w świetle rozważań Profesora Jana Winieckiego; Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2023; 47 (1): 25-38; DOI: 10.5604/01.3001.0016.2905
  2. Małgorzata Garstka, Accessibility of financial information in relation to changes in size of entities caused by the Covid‐19 crisis; Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 30–42. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.3
  3. Małgorzata Garstka, Użyteczność informacji w sprawozdaniu finansowym w kontekście epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;  Przegląd Prawno-Ekonomiczny (Review of Law, Business and Economics);  2021; KUL; Nr 1 (2021); 43-61;
  4. Małgorzata Garstka, Links between financial statements and management commentary;  Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing;  2021; SGGW; Nr 25(74); 19-28;
  5. Małgorzata Garstka, Sporządzanie sprawozdania finansowego a stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w: Wpływ zmian cywilizacyjnych, klimatycznych i nowych zagrożeń zdrowotnych na prowadzenie działalności gospodarczej w kontekście pandemii SARS-COV-2,  red. A. Szyszka, R. Frey, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021 ISSN 978-83-8180-560-5, s. 357-375.