Doktor nauk społecznych z zakresu nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku politologia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wzięła czynny udział w ponad stu polskich i zagranicznych (Ukraina, Gruzja, Litwa, Węgry) konferencjach naukowych. Obserwator na wyborach prezydenckich w 2010 roku oraz wyborach parlamentarnych w 2012 i 2019 na Ukrainie. Odbyła staże naukowe (visiting research) w Gruzji i na Ukrainie. Odbyła wyjazdy Erasmus Teaching Staff Mobility w Gruzji, Rosji, Litwie oraz Węgrach. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół badan nad systemami politycznymi państw Europy Wschodniej, reżimami hybrydalnymi oraz stosunkami międzynarodowymi na obszarze postradzieckim.  

Wybrane publikacje:

  1. Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012, Kielce 2020.
  2. Between political apathy and political passivity. The case of modern Russian society, „Torun International Studies” 2019,  nr 12 (z A. Hrehorowicz).
  3. Stosunki białorusko-ukraińskie w kontekście Partnerstwa Wschodniego. Impas czy intensyfikacja współpracy?  “Historia i Polityka” 2019, nr 27 (34) (z P. Brin).
  4. Redefinicja kategorii rozwoju przedsiębiorstwa: ujęcie teoretyczno-metodologiczne (wybrane aspekty), „Miscellanea Oeconomicae” 2018,  nr 3, t. 2.
  5. Typologia reżimów hybrydalnych. Ujęcie teoretyczno-metodologiczne, „Historia i Polityka” 2017, nr 21(28).
  6. Hybrid regimes – the determination of ideal type, „Miscellanea Oeconomicae” 2017,  nr 4, t. 2.
  7. Demokratyczno-autorytarna hybryda: redefinicja kategorii teoretycznej, „Historia i Polityka” 2015, nr 13(20).
  8. The amendment of the Ukrainian electoral law and the principle of alternation in power (parliamentary election 2012), „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, nr 40 (z I. Galewska).
  9. ჰიბრიდული პოლიტიკური რეჟიმი დემოკრატიასა და ავტორიტარიზმს შორისძირითადი კონცეპტუალური პრობლემები, „Academic Digest of Grigol Robakidze University. Series of Humanities and Social Sciences” 2015, nr. 1.
  10. Російсько-білоруськi відносини в контексті будівництва Союзної держави, „Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”, 2014, nr 14  (z I. Galewska).