Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, rozprawa doktorska: Materialny wymiar jakości życia rodzinnego w opinii maturzystów. Na podstawie badań maturzystów w kieleckich szkołach średnich (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Obszary zainteresowań:

Mikroekonomia, ekonomia społeczna, ekonomia behawioralna

Tematyka badawcza:

 • Analiza wpływu warunków społeczno- gospodarczych na przebieg i efektywność działalności człowieka
 • Kwestie będące przedmiotem troski gospodarstw domowych: potrzeby ludzi, wysokość ich dochodów, poziom cen nabywanych produktów, materialny wymiar jakości życia
 • Proces konsumpcji i konsumenckie zachowania rynkowe
 • Analiza rynku pracy
 • Problemy społeczne: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie

Publikacje:

Prace zwarte:

 1. Siwek Monika, Adamczyk Dariusz Konsumpcjonizm – ubóstwo – korupcja. W trosce o humanizację życia społeczno – gospodarczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2022

Rozdziały w pracach zwartych i artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Siwek M.: Health Economics in Improving the Health Care System. Roles and Economic Implications, w: Journal of Applied Economic Sciences, Volume XVII, Issue 3(77), Fall 2022
 2. Siwek M.: Innovativeness as a driving force and an opportunity for economic growth, w: Studia Prawno-Ekonomiczne, t. CXVIII, 2021,
 3. Siwek M.: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju i podnoszeniu konkurencyjności regionu, w: Wschodnie Forum Nauki, Tom II seria 1, red. serii  R. Czyżyk, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2020,  
 4. Siwek M.: Consumerism – the Way to Achieve Happiness or the Faliure of Life, w: Konsumpcja i Rozwój, 3/2016,
 5. Siwek M.: Ubóstwo jako kwestia społeczna i zagrożenie ładu społeczno – gospodarczego, w: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 2/2016, red. A. Dybała
 6. Siwek M.: System szkolnictwa wyższego wobec wyzwań rynku pracy w: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae  Rok 14  Nr 1/ 2010
 7. Siwek M., Ekonomia w świetle społecznego nauczania Kościoła, w: Etyczne i kulturowe determinanty zarządzania w organizacjach, red. naukowa L. Karczewski, H.A. Kretek, Studia i Monografie, SiM z.544, 2020
 8. Siwek M.: Nowe zawody i elastyczne formy zatrudnienia wymogiem współczesnego rynku pracy. Region Świętokrzyski a nowe formy zatrudnienia, w: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 1/ 2010
 9. Siwek M.: Współczesny terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego, w:  Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego, red. naukowa  B. Wiśniewski, J. Prońko, P. Lubiewski, Warszawa 2018,
 10. Siwek M.: Mikro- i makro- determinanty konsumpcji w układzie regionalnym, w: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 1/2007,
 11. Siwek M.: Skoczek- kandydat wysokiego ryzyka czy ambitny ideał czyli plusy i minusy częstej zmiany pracy, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 3/2014.