Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Ekonomia,  specjalność: Przedsiębiorczość w biznesie (2002). Zatrudniona na UJK w Kielcach w 2002 roku na stanowisku asystenta, następnie w 2012 r. – na stanowisku adiunkta, po uzyskaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, specjalność: Gospodarka przestrzenna i finanse samorządowe (2010). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki ogólnej (kwalifikacje pedagogiczne) oraz kurs rachunkowości I stopnia (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).

Od 2016 r. czynnie uczestniczy w pracach Wydziału dotyczących jakości kształcenia: najpierw na kierunku Administracja, a od 2019 r. jako Koordynator Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Ekonomia i członek Wydziałowej Komisji Kształcenia.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość oraz Administracja, przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i finansów samorządowych, analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, przedsiębiorczości oraz statystyki i demografii. Tematyka pracy naukowej oscyluje wokół gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi oraz efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw samorządowych.

Wybrane publikacje:

Monografie:

  1. J. Rogalska, M. Stachowicz, Gospodarka jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź-Kielce 2021, 221 s. (ISBN: 978-83-67074-23-0) https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Rogalska_Stachowicz-kxhjh1de.pdf
  2. M. Stachowicz, Innowacje w usługach komunalnych. Przykład województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, 241 stron (ISBN 978-83-7133-519-8)

Artykuły naukowe:

  1. M. Stachowicz, Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej wybranych krakowskich spółek miejskich, Humanities & Social Sciences Reviews, Vol 10, No 6, 2022, pp 30-36 (eISSN: 2395-6518, 20 pkt) https://mgesjournals.com/hssr/article/view/5847
  2. M. Stachowicz, Efektywność finansowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na przykładzie wybranych miast, Humanities & Social Sciences Reviews, Vol 9, No 6, 2021, pp 16-21 (eISSN: 2395-6518, 20 pkt) https://mgesjournals.com/hssr/article/view/5691
  3. M. Stachowicz, Gospodarowanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwach komunalnych, [w:] Gospodarowanie zasobami organizacji,Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, nr 4/2018 tom II, Kielce 2018, s. 173-184 (ISSN 2081-2345, 9 pkt.)
  4. M. Stachowicz, Gospodarka odpadami komunalnymi w małych miastach województwa łódzkiego, [w:] A. Dybała (red.), Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, nr 2/2017, Kielce 2017, s. 215-226 (ISSN 2081-2345, 9 pkt.)
  5. M. Stachowicz, Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych w Kielcach, [w:] A. Pawlik, A. Szplit (red.), Myśl ekonomiczna, spółdzielczość, bankowość, samorządność, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, nr 3/2017, Kielce 2017, s. 427-437 (ISSN 2081-2345, 9 pkt.)
  6. M. Stachowicz, Organizacja i świadczenie usług komunalnych w małych miastach na przykładzie gmin miejskich województwa łódzkiego, [w:] B. Bartosiewicz (red.), Potencjał rozwoju małych i średnich miast w Polsce, „Space – Society – Economy”, nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 101-118 (ISSN 1733-3180, 7 pkt.)

Rozdziały w monografiach:

  1. M. Stachowicz, Organizacja i realizacja usług publicznych w ramach zadań własnych gmin, [w:] A. Barczak (red.), Prawo, ekonomia i bezpieczeństwo w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź 2022, s. 103-110 (ISBN 978-83-67527-44-6, 20 pkt.)
  2. M. Stachowicz, Efektywność ekonomiczna miejskich przedsiębiorstw ciepłowniczych, [w:] J. Kubiczek, A. Borcuch(red.), Ekonomia i finanse w XXI wieku. Wyzwania dla zglobalizowanego świata, Łódź-Kielce 2020, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, s. 255-268 (ISBN 978-83-66709-17-1, 20 pkt.)