Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Asystent w Katedrze Ekonomii i Finansów na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania naukowe: rachunkowość finansowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa oraz strategiczna rachunkowość zarządcza. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział okręgowy w Kielcach.

Wybrane publikacje:

  1. Open Book Management as a key to the company`s succes, [w:] Kryzys czy rozwój gospodarczy? Prawne, ekonomiczne i socjologiczne instrumenty symulowania rozwoju gospodarczego (red.) A. Szyszka, M. Adamczyk, R. Frey, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2022, s. 301 – 313.
  2. Bankruptcy of Polish enterprises in the event of the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic, [w:] Kryzys czy rozwój gospodarczy? Prawne, ekonomiczne i socjologiczne instrumenty symulowania rozwoju gospodarczego (red.) A. Szyszka, M. Adamczyk, R. Frey, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2022, s. 289 – 300.
  3. Rola analizy finansowej w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw, [w:] Działalność gospodarcza: wymiar krajowy i międzynarodowy (red.) R. Frey, B. Rogowska, A. Szyszka, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2020, s. 113 – 123.
  4. Implementation of employment protection measures as a manifestation of the government’s intervention in the face of the pandemic crisis on the example of Poland and Great Britain, [w:] Centemporary international challenges (red.) R. Zajęcki, Kielce/Łódź: ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe 2020, s. 189 – 207.
  5. Wdrażanie rachunkowości otwartych ksiąg jako narzędzia usprawniającego współpracę międzyorganizacyjną, Studia i Materiały. Miscelanea Oeconomicae, 2018 R. 22 nr 3, t. 2, s. 87 – 97.
  6. Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza – koncepcja rachunkowości otwartych ksiąg [w:] Współczesne wyzwania społeczno – gospodarcze (red.) J. Rogalska, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego/ Kielecki Festiwal Nauki 2018, s. 103 – 112.
  7. Cooperation of enterprises with clusters as one of the reduction of transation costs, Studia i Materiały. Miscelanea Oeconomicae, 2018 R. 22 nr 4. T. 2, s. 191 – 201.