Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2013 roku nauczyciel akademicki. Opiekun studenckiego koła naukowego Capita. Zainteresowania naukowe: finanse przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem efektywności finansowej, kształtowanie struktury kapitałowej oraz analiza ryzyka w działalności gospodarczej.

Wybrane publikacje:

  1. Enterprise capital: definition, theory and determinants of the structure, “Humanities and Social Sciences Reviews”, 2021, Vol. 9 No. 6.
  2. Dwuczynnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora MSP: studium przypadku, „Human Security: wybrane zagadnienia” (red.) 2021.
  3. Źródła finansowania majątku średnich przedsiębiorstw sektora usług w regionie świętokrzyskim, „Wybrane problemy finansów publicznych i przedsiębiorstw” (red.) 2020.
  4. Finansowanie organizacji pożytku publicznego przez samorząd terytorialny w województwie świętokrzyskim, „Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji” (red.) 2019.
  5. Zarządzanie ryzykiem podmiotu gospodarczego – studium teoriopoznawcze, „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego” (red.) 2018 (z P. Garasyim)
  6. Aspekty finansowe działalności przedsiębiorstw leśnictwa na Ukrainie, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae”, 2018, R. 22, nr 4, t.2. (z P. Garasyim, N. Klym)
  7. Kapitał w przedsiębiorstwie – koszt i struktura a wartość jednostki, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae”, 2017, R. 21, nr 2, t.2.