Renata Jedlińska -doktor nauk ekonomicznych z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ekonomia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Stopień doktora uzyskała w 2011r. na Politechnice Radomskiej na podstawie pracy pt. Uczestnictwo w globalizacji a rozwój gospodarczy na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowowschodniej. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach i szkoleniach polskich i zagranicznych (Ukraina, Niemcy, Szwecja, Dania). Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych w j. polskim i angielskim o tematyce międzynarodowej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętej problematyki stosunków międzynarodowych.

Publikacje:

  1. Renata Jedlińska, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego, Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, Kielce, 2022 T. 40, nr 1/2022, s. 75-92; ISSN 2083-179X (poprzedni: 1730-6795) e-ISSN 2449-8971;
  2. Renata Jedlińska, Globalizacja rynków finansowych, Nauki Ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Tom 36, Płock 2022, s.4-30; e-ISSN 2719-5368;ISSN 2719-4175; DOI 10.19251/ne/;
  3. R. Jedlińska, Edukacja i rynek pracy w dobie globalizacji, Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, Kielce, 2021 T. 38, nr 1/2021, s. 33-55;
  4. R. Jedlińska, Innowacje w polskim sektorze bankowym, w: A. Nowacka, P. Kaczmarczyk, M. Szewczyk-Jarocka, Z. Klimiuk (red.),Współczesne problemy ekonomii i finansów, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Płock 2021, s. 288-307.
  5. Kraś Ireneusz, Misztal Piotr, Chojnacka Katarzyna J., Jedlińska Renata, Komisja Nadzoru Finansowego. Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu finansowego : stan obecny i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ; Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2020, s. 187-213, ISBN: 978-83-7133-789-5ISBN: 978-83-8209-001-7;
  6. R. Jedlińska, Inteligentne miasta -wybrane zagadnienia w: Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, (red.), Inteligentne miasta, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin 2020, s. 9-34, ISBN 978-83-7972-402-4; ISSN 0860-2751;
  7. R. Jedlińska, Współczesne procesy globalizacji-wybrane aspekty. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, Kielce, 2019 T. 33, s. 49-71;
  8. R. Jedlińska, Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej J. Buko, Cyfryzacja informacyjna i jej oddziaływanie na transformacje gospodarcza i społeczna. Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne problemy Usług nr 2/2018 (131/2), Szczecin 2018, nr 2 (131), s. 225-236
  9. R. Jedlińska, Usługi cyfrowe i ich zastosowanie w gospodarce J. Prońko Miscellanea Oeconomicae, Studia i Materiały, Wydział Prawa, Administracji i Zarzadzania UJK w Kielcach, Kielce 2018 R. 22 nr 4, t. 1, s. 359-373;
  10. R. Jedlińska: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w procesie globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2014.