Jakość Kształcenia

Podstawy prawne określające w sposób zasadniczy obecną strukturę oraz funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości na Uczelni, w tym na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, stanowią: Uchwała Senatu Nr 245/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zmieniona Uchwałą Senatu Nr 263/2019, zmieniona Uchwałą Senatu Nr 129/2020, Zarządzenie Nr 113/2019 Rektora UJK w Kielcach z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia, wydziałowych komisji ds. kształcenia/komisji ds. kształcenia w filiach oraz zespołów działających na poziomie uczelni i wydziałów/filii w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w wymienionych powyżej dokumentach, w celu realizacji zadań Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) na szczeblu Uniwersytetu została powołana Uniwersytecka Komisja ds. Kształcenia (UKK). W skład UKK wchodzą: Zespół ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się; Zespół ds. Ewaluacji WSZJK; Zespół ds. Kadry Dydaktycznej i Organizacji Procesu Kształcenia. Ponadto na poziomie uczelnianym mogą być tworzone podzespoły zadaniowe. Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.

Do podstawowych zadań UKK należy:  monitorowanie  procesu  kształcenia,  dbałość  o  jego  właściwą  organizację  w  oparciu o obowiązujące przepisy; przygotowywanie procedur związanych z procesem kształcenia oraz zgłaszanie propozycji ich modyfikacji; przedstawianie  rekomendacji organom  uczelni dotyczących organizacji  procesu  kształcenia po pozytywnym zaopiniowaniu przez UKK; przedstawianie propozycji organom uczelni dotyczących nagród  dydaktycznych po pozytywnym zaopiniowaniu przez UKK; przedstawianie  propozycji organom  uczelni dotyczących oceny  nauczycieli  akademickich w zakresie  aktywności  dydaktycznej  i  organizacyjnej po  pozytywnym   zaopiniowaniu przez UKK; przedstawianie  rekomendacji organom  uczelni dotyczących  zatrudniania  na  stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych po pozytywnym zaopiniowaniu przez UKK; przedstawianie propozycji organom  uczelni  w  sprawie  wymogów  kwalifikacyjnych na poszczególne kierunki i poziomy studiów po pozytywnym zaopiniowaniu przez UKK.

Na poziomie Wydziału powoływana jest Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia oraz Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale. Do  podstawowych  zadań Wydziałowych  Komisji  ds. Kształcenia  (WKK) należy: 1) wdrażanie procedur opracowanych przez Uniwersytecką Komisję ds. Kształcenia, 2)opracowywanie  dokumentacji  w  zakresie  zapewniania  jakości  kształcenia  specyficznej dla wydziału, w tym przygotowywanie procedur wydziałowych, 3) analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale na  podstronie internetowej wydziału, 4) przedstawianie  dziekanowi  propozycji  mających  na  celu  podniesienie  jakości  kształcenia na wydziale, 5) udział  w  przygotowaniu  materiałów  koniecznych  do wizytacji Polskiej  Komisji Akredytacyjnej i akredytacji resortowej, 6) opiniowanie  nowych  programów  studiów (a  także  ich załączników) oraz modyfikacja programów z uwzględnieniem w szczególności: a) potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, b) wyników monitorowania karier absolwentów, c) zakładanych efektów uczenia się, 7) wnioskowanie zmian w programach studiów między innymi na bazie uzyskanych wyników ankietyzacji (studentów i absolwentów), 8) opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów uczenia się, 9) opiniowanie/wnioskowanie    wprowadzania zmian w  organizacji  procesu  kształcenia oraz   realizacji zajęć  dydaktycznych  w  celu  uzyskania  większej  efektywności  procesu kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietyzacji (studenci i absolwenci), 10) monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych na wydziale, 11) opiniowanie  tematów  prac  dyplomowych  na  podstawie    analizy    przeprowadzonej przez Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, 12) monitorowanie procesu dyplomowania, 13) opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć dydaktycznych, 14) wnioskowanie o dokonanie zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania zakładanych  efektów uczenia się, 15) koordynowanie wydziałowych badań ankietowych, 16) monitorowanie  jakości  obsługi  administracyjnej  nauczycieli  akademickich,  studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, 17) przedstawianie  Uniwersyteckiej  Komisji  ds.  Kształcenia do   30 września  każdego  roku wyników  samooceny  i  planów  działań  naprawczych  z  zakresu  jakości  kształcenia wraz  z  harmonogramem  ich  wdrażania  w  formie  sprawozdania.

Do zadań Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia należy: 1) przygotowywanie nowych programów studiów z uwzględnieniem: a) potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, b) wyników monitorowania karier absolwentów, c) zakładanych efektów uczenia się, 2) analiza programów studiów pod kątem oceny efektów uczenia się, stanowiąca podstawę ich doskonalenia,  w  tym  monitorowanie  osiągnięcia  kierunkowych  efektów  uczenia  się przez studentów, 3) wydawanie  opinii  w  sprawie  kart  przedmiotów  po  przeprowadzonej  analizie kart uwzględniającej dobór metod, dobór literatury, określenie wymagań wstępnych, nakład pracy własnej  studenta,  punkty  ECTS,  odniesienie  efektów  przedmiotowych  do  kierunkowych, adekwatność metod oceny, 4) analiza kart przedmiotów w grupach przedmiotów pod względem powielania treści, 5) analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz  ich  weryfikacja pod kątem spełniania wymogów stawianych pracom dyplomowym, 6) analiza  dostępności  dla  studenta  pracowników  naukowo-dydaktycznych  i  niebędących nauczycielami akademickimi, 7) monitorowanie  sposobów wsparcia  studentów  w  procesie  kształcenia  oraz  dostępności kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami, 8) analiza  współpracy  z  interesariuszami  wewnętrznymi  i  zewnętrznymi  w  zakresie realizowanego/modyfikowanego/przygotowywanego programu studiów, 9) przedstawianie  Wydziałowej  Komisji  ds.  Kształcenia w  terminie  wskazanym  przez  dziekana, wyników samooceny z zakresu jakości kształcenia w formie corocznego sprawozdania.

Do zadań Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale należy: 1) przeprowadzenie oceny poprawności i skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na wydziale poprzez: a) projektowanie, przeprowadzanie i analizowanie badań ankietowych: – studentów  i  słuchaczy  studiów  podyplomowych  wydziału w  zakresie oceny nauczycieli akademickich oraz jakości obsługi administracyjnej, -studentów wydziału w zakresie oceny uzyskania efektów uczenia się, – absolwentów wydziału dotyczących ich opinii na temat jakości kształcenia, – nauczycieli  akademickich  oraz  pracowników  niebędących  nauczycielami akademickimi na wydziale, b) opracowywanie  raportów  i  rekomendacji  związanych  z  ankietyzacją przeprowadzaną w ramach wydziału, c) wizytowanie właściwych jednostek na wydziale/w filii, 2) przedstawianie  Wydziałowej  Komisji  ds.  Kształcenia wyników  samooceny  z  zakresu  jakości  kształcenia  w  formie  corocznego  sprawozdania.

Obrazek schemat Uczelnianego zapewnienia jakości kształcenia