Pomoc Materialna

STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADCZENIA  (w formie stypendium lub zapomogi), PROSZENI SĄ O WPROWADZENIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO SWOJEGO KONTA W WIRTUALNEJ UCZELNI !!!

Zarządzenie Nr 77/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2021 r., w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Regulamin LINK

Zarządzeniem Nr 133/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Stypendialnej, obowiązujący  w roku akademickim 2021/2022. W skład Komisji wchodzą:

 1. mgr Beata Krak – przewodniczący KS,
 2. mgr Aleksandra Tokarczyk – wiceprzewodniczący KS,
 3. Karolina Ziaja  – sekretarz KS, przedstawiciel studentów,
 4. Weronika Drabik– członek KS, przedstawiciel studentów,
 5. Sandra Kuś  – członek KS,przedstawiciel studentów.

W roku akademickim 2021/22 za podstawę naliczania dochodu w rodzinie studenta uwzględniamy dochody z 2020 r., pod warunkiem, że w ciągu roku 2020, 2021 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie.

Szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o świadczenia załącznik nr 27

Szczegółowe zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta załącznik nr 28

Dokumenty dotyczące przyznawania świadczenia należy składać osobiście! 

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 22 września 2021 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. – 3819 zł. (Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązuje do dnia 23 września 2022 r.)

Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów UJK w Kielcach, niezbędne do podania o przyznanie stypendium:

 • socjalnego – (obowiązkowo załączniki nr 1, 5, 12, 25, 26  (podpisuje student oraz pełnoletni członkowie rodziny – ujęci w składzie rodziny)+ dokumenty wg wykazu → załącznik nr 27;
 • socjalnego w zwiększonej wysokości – (dodatkowo do załączników wykazanych powyżej – załącznik nr  w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć, NIE ZWIĄZANYCH z trudnym codziennym dojazdem do uczelni)  + dokumenty potwierdzające sytuację;
 • specjalnego dla osób niepełnosprawnych – (obowiązkowo załączniki nr 2, 5, 25, 26 – (podpisuje wyłącznie student));
 • rektora – (obowiązkowo załączniki nr 3, 5, 25, 26 – (podpisuje wyłącznie student)).
 • W przypadku złożenia wniosków o stypendium socjalne i rektora lub zapomogę wystarczy wypełnić i dostarczyć po jednym załączniku nr 5, 25 i 26.

Na podst. § 19 ust. 1 Regulaminu, Komisja Stypendialna ustaliła terminy przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/22: 

 • dla studentów II r., III r., IV r., V r., oraz II r. II st. wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – od 1 do 30 września 2021 r. 
 • dla studentów I r. oraz I r.II st. wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – od 1 do 16 października 2021 r.

Wnioski należy składać osobiście, po uprzednim zalogowaniu się w Wirtualnej Uczelni na określony dzień i godzinę, zależnie od kierunku studiów do pokoju 100 lub 101.

Na podst. § 24 ust. 7 Regulaminu, Komisja Stypendialna ustaliła terminy przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/22: 

 • dla wszystkich studentów – od 1 do 15 października 2021 r. – należy obowiązkowo wypełnić załączniki nr 3, 5, 25, 26.

 Terminy comiesięcznych wypłat świadczeń!

 • 2021 r.
  • listopad 29
  • grudzień 20
 • 2022 r.
  • styczeń 
  • luty 
  • marzec 
  • kwiecień 
  • maj 
  • czerwiec 

W oparciu o § 19 ust. 3 Zarządzenia Nr 77/2021 roku Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2021 roku zmieniającego Zarządzenie nr 169/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  – studenci wszystkich form studiów, wnioski o przyznanie świadczeń – mogą składać od 15 do 30 listopada każdego roku oraz od 1 do 15 dnia każdego miesiąca (począwszy od 1 grudnia).

STUDENT MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM OD MIESIĄCA, W KTÓRYM ZOSTANIE ZŁOŻONY KOMPLETNY WNIOSEK.

UWAGA, PROSIMY ABY PAMIĘTAĆ:
– o przygotowaniu i ułożeniu dokumentów kolejno dla poszczególnych członków rodziny; należy dopasować do sytuacji rodziny, wg wykazu załącznik nr 27.

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienia się ustalenia szczegółowe w następujący sposób:

stypendium będzie wypłacane od października 2021 r. do czerwca 2022 r. 

STYPENDIUM SOCJALNE:

Wysokość stypendium w roku akademickim 2020/21 

Dochód netto Wysokość stypendium socjalnego
0,00 – 170,00 800 zł
170,01 – 350,00 750 zł
350,01 – 528,00 700 zł
528,01 – 700,00 650 zł
700,01 – 875,00 600 zł
875,01 – 1051,70 550 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 200 zł

Zgodnie ze zmianą ustaleń szczegółowych Rektora UJK w okresie od 01.10.2021 do 28.02.2022 r., każdemu studentowi mającemu przyznane stypendium socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości, rata miesięczna stypendium zostaje podwyższona o 250 zł.

Wypłata stypendium socjalnego w listopadzie 2021 r., z wyrównaniem za październik 2021 r.


STYPENDIUM REKTORA:

Stypendium I – go stopnia: 10 pkt. i powyżej – 1 100 zł 
Stypendium II – go stopnia: 4 – 9 pkt. – 1 000 zł 
Stypendium III – go stopnia: 1 – 3 pkt. – 950 zł 

Dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistami o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1 000 
Stypendium rektora dla doktorantów – 1 000 zł

Progi do stypendium rektora  na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK w roku akademickim 2021/ 2022: 

 • Administracja – od 4,70
 • Bezpieczeństwo Narodowe – od 4,68
 • Ekonomia – od 4,71
 • Finanse i Rachunkowość – od 4,72
 • Kryminologia Stosowana – od 4,79
 • Logistyka – od 4,41
 • Prawo – od 4,74
 • Stosunki Międzynarodowe – od 4,55
 • Studia Skandynawskie – od 4,95
 • Zarządzanie – od 4,72

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora  zostały opisane w rozdziale IV § 24 i 25 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

znaczny stopień niepełnosprawności – 500 zł,
umiarkowany stopień niepełnosprawności – 450 zł,
lekki stopień niepełnosprawności – 400 zł

Zgodnie ze zmianą ustaleń szczegółowych Rektora UJK w okresie od 01.10.2021 do 28.02.2022 r., każdemu studentowi mającemu przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych, rata miesięczna stypendium zostaje podwyższona o 250 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych zostały opisane w rozdziale III § 23 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Studentów wszystkich rodzajów studiów starających się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się: Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK, Sekcja do spraw osób z niepełnosprawnościami:
https://cwozn.ujk.edu.pl/student/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych/
D.S. ODYSEJA, ul. Śląska 11 A, 25-328 Kielce, tel. 41-349-78-78
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00


ZAPOMOGA: 

Na podstawie rozdziału VI  § 28 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapomoga może zostać przyznana w przypadku zaistnienia przejściowych, nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć.

Minimalna wysokość zapomogi – 600 zł,

Maksymalna wysokość zapomogi – 1 200 zł  

Druki do pobrania – (załączniki wg Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 77/2021 z dnia 31 maja 2021 r.)

Skip to content