Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2022/2023

Informujemy, że Studenci spełniający kryteria do ubiegania się o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2022/2023 studiujący na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK mogą składać wnioski w terminie do 9 września 2022 r.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie WPiNS w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz przesłać w formie elektronicznej na adres Prodziekan ds. studenckich: agnieszka.zywicka@ujk.edu.pl
Szczegółowe informacje (w tym kryteria) dostępne na stronie: https://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html

Wzór wniosku wraz z pozostałymi dokumentami znajduje się w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 428).
Dostępny na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000428/O/D20220428.pdf

Skip to content