VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ,,FUNKCJE PAŃSTWA WOBEC SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI W WARUNKACH KRYZYSU”

Termin Konferencji – 17-19 października 2023 r.

Kielce

Miejsce: Grand Hotel Kielce, ul.  Sienkiewicza 78

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa, do udziału w VI Konferencji poświęconej problemom prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowaniu społeczeństwa w Polsce w szerokim ujęciu: prawno-ekonomiczno-społecznym w warunkach kryzysu zdrowotnego, ekonomicznego i bezpieczeństwa, który pojawił się w ostatnich latach. Konferencja stanowi rozwinięcie zagadnień podejmowanych w pięciu edycjach konferencji organizowanych w latach 2018-2022 na naszym Wydziale, stanowiąc cykliczne spotkania pracowników naukowych i przedstawicieli otoczenia społeczno- gospodarczego w tym przedsiębiorców.

Nowe realia – kryzys zdrowotny, gospodarczy i bezpieczeństwa, wyzwania wywołane tym stanem, skłaniają nas do zaproponowania Państwu dyskusji nad redefinicją funkcji państwa zarówno wobec społeczeństwa jak i wobec gospodarki. Kondycja gospodarki wpływa na poziom i jakość życia społeczeństwa, dlatego te dwa obszary nierozerwalnie ze sobą związane będą stanowiły przyczynek do obrad w szerokim ujęciu z perspektywy nauk społecznych.

Założenia programowe Konferencji:

Konferencja łączy wymiar naukowo-badawczy i praktyczny. VI edycja wydarzenia ma na celu przeprowadzenie pogłębionego dyskursu na temat szczególnej roli i zadań państwa i jego organów wobec społeczeństwa i gospodarki w nowej rzeczywistości wywołanej kryzysem zdrowotnym (pandemia Sars-CoV2), finansowym i energetycznym.

Z kolei kryzys bezpieczeństwa stanowi zagrożenie, które wpływa na stabilność państwa, funkcjonowanie społeczeństwa i kondycję gospodarki, dlatego jednymz ważnych problemów podejmowanych podczas spotkania będą również zdania państwa w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Ważnym wątkiem będzie ponadto otoczenie regulacyjne działalności gospodarczej, instrumenty publicznoprawne i prywatnoprawne, których celem jest łagodzenie skutków kryzysu, ocena ich skuteczności oraz postulaty de lege ferenda. Szczególnym zainteresowaniem chcemy uczynić w tym zakresie prawne instrumenty wspierania/poprawy bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego, funkcjonowanie i kompetencje administracji państwowej i samorządowej w gospodarce oraz działalność orzeczniczą sądów administracyjnych i powszechnych w warunkach kryzysu.

Istotnym nurtem obrad będą postulaty de lege lata i de lege ferenda ekspertów z dziedziny prawa, bezpieczeństwa, ekonomii, zarządzania i finansów na temat kondycji państwa i jego struktur, sytuacji społeczeństwa i gospodarki w zmienionych realiach.

Rezultatem konferencji będą artykuły, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych z listy (MEiN), 70 pkt, 100 pkt i 140 pkt lub w recenzowanej monografii wydanej w czasopiśmie z listy MEiN.

Proponowane szczegółowe obszary tematyczne (z możliwością poszerzenia o kolejne kwestie):

 • Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki i ich aktualizacja
 • Kryzys energetyczny w ujęciu prawnym ekonomicznym i bezpieczeństwa
 • Zmiany legislacyjne w zakresie zwalczania zagrożeń kryzysowych
 • Skutki ekonomiczne, społeczne i prawne kryzysu gospodarczego i bezpieczeństwa państwa
 • Międzynarodowy wymiar kryzysu działalności gospodarczej
 • Polityka podatkowa w okresie zagrożenia kryzysem gospodarczym,
 • System podatkowy a kryzys gospodarczy
 • Metody zwalczania kryzysu gospodarczego
 • Instrumenty wpływające na rozwój przedsiębiorczości w okresie zagrożenia kryzysem gospodarczym
 • Socjologiczny wymiar kryzysu gospodarczego
 • Rola samorządu terytorialnego w zwalczaniu skutków kryzysu
 • Zadania organów bezpieczeństwa i służb w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa
 • Wpływ cyfryzacji na bezpieczeństwo obrotu prawnego i gospodarczego oraz ochronę praw konsumentów
 • Prawnokarne instrumenty ochrony gospodarki i praw jednostek w warunkach kryzysu
 • Ekonomiczne mechanizmy łagodzenia/zwalczania kryzysu

Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych.

Komitet Naukowy: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia,prof. dr hab. Jarosław Karpacz, prof. dr hab. Marian Kozub,dr hab. Andrzej Adamczyk prof. UJK, dr hab. Leszek Bielecki prof. UJK, dr hab. Jarosław Czerw prof. UJK, dr hab. Janusz Gajda prof. UJK, dr hab. Andrzej Pawlik prof. UJK, dr hab. Marek Leszczyński prof. UJK, dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK, dr hab. Magdalena Molendowska prof. UJK, dr hab. Piotr Osowy prof. UJK, dr hab. Piotr Ruczkowski prof. UJK, dr hab. Grzegorz Skowronek prof. UJK, dr hab. Agnieszka Żywicka prof. UJK.

Komitet Organizacyjny: dr hab. Agnieszka Żywicka prof. UJK, dr Anna Szyszka, dr Robert Frey, mgr Magdalena Łukawska-Malicka

Języki robocze konferencji: polski, angielski, rosyjski

TERMINY I OPŁATY:

Na państwa zgłoszenia czekamy do 8 października 2023 r. – pod adresem mailowym: ipeakonferencja@ujk.edu.pl

Koszt konferencji: 850 zł – opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, posiłki podczas konferencji z wyjątkiem śniadań, publikację artykułu.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdów i zakwaterowania.

Opłaty konferencyjnej należy dokonać na rachunek:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce; Millenium Bank 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

z dopiskiem ,,Konferencja –Funkcje państwa, imię i nazwisko uczestnika.”   w terminie do 8 października 2023 r.

Miejsce Konferencji- Grand Hotel Kielce, ul. Sienkiewicza 78. https://grandhotelkielce.pl Hotel położony jest w centrum miasta, blisko dworca kolejowego i autobusowego.

Noclegi: Atrakcyjną cenowo ofertę dla uczestników konferencji przygotował GRAND HOTEL.

Cena za dobę: pokój 1-osobowy 260 zł, pokój 2-osobowy 310 zł.

Rezerwacji w podanej cenie prosimy dokonywać wyłącznie bezpośrednio w hotelu na hasło: na hasło „KONFERENCJA UJK”.

Grand Hotel Kielce

ul. Sienkiewicza 78,  25-501 Kielce

tel.: +48 41 365 50 00;  e-mail: hotel@grandhotelkielce.pl

Publikacja: Przyjęte referaty-artykuły, w zależności od zakwalifikowania przez Komitet Naukowy Konferencji. ukażą się w jednym z czasopism naukowych z listy (MEiN), 70 pkt, 100 pkt i 140 pkt lub w recenzowanej monografii wydanej w czasopiśmie z listy MEiN – po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Wymagania techniczne czasopism  zostaną przesłane indywidualnie na maile Autorów po zakwalifikowaniu do czasopisma/monografii.

Teksty artykułów do czasopism należy przesyłać w terminie do 31 października 2023 r. natomiast teksty do monografii w terminie do 30 listopada 2023 r. na adres: ipeakonferencja@ujk.edu.pl

Informacja na temat konferencji

Karta zgłoszeniowa udziału w VI ogólnopolskiej konferencji naukowej